Kansakuntamme menestys riippuu siitä, miten meidän nuorillamme menee

Nuorisojärjestönä olemme hyvin huolissamme hallituksen suunnittelemista lisäleikkauksista. Nuoriin kohdistuessaan ne heikentävät kokonaisen sukupolven hyvinvointia, syventävät ongelmia ja aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa nuorten elämässä. Vaadimme, että aiotut leikkaukset perutaan ja kehysriiheen tehdään tarkempi arvio leikkausten lapsi- ja nuorivaikutuksista.

Blurry reflection silhouette of one person walking alone on wet city park sidewalk on a rainy day

Kirjoituksen otsikko on suora lainaus 20.6.2023 julkaistusta hallitusohjelmasta. Emme voisi olla lauseen sisällöstä enemmän samaa mieltä. Nuoruusvuodet rakentavat perustan koko ihmisen loppuelämälle: niiden aikana opitaan elämäntaitoja, ne muokkaavat yksilön maailmankuvaa ja rakentavat yhteiskunnallista omistajuutta.  Ennen kaikkea ne luovat näkymiä ja uskoa tulevaisuuteen – paitsi nuoren omaan myös kollektiiviseen tulevaisuuteemme.

Hallitustaipaleen alussa poliittisissa juhlapuheissa luvattiin, ettei nuorilta leikata. Loppuvuodesta 2023 päätetyt kiristykset sosiaaliturvaan osuivat kuitenkin eniten nuoriin ikäluokkiin, sillä Kelan asiantuntijatyöryhmän mukaan pienituloisten joukossa nuorten ja nuorten aikuisten osuus on suurin ja kasvaa leikkausten vuoksi entisestään. Nyt myös nuorisoalan järjestöjen valtionavustuksiin on tulossa leikkauksia, kun hallitusohjelmassa on suunnitella näiden asteittainen mutta merkittävä alentaminen vuoteen 2027 mennessä.

Suomen NMKY:n nuorisotyössä näemme päivittäin, kuinka paljon nuoret kaipaavat läsnäoloa, vuorovaikutusta ja rinnalla kulkua nopeatempoisessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa odotukset myös nuoria kohtaan ovat kovia. Arjen kohtaamiset syntyvät nuorten vapaa-ajalla, harrastuksissa ja nuorille suunnatuissa palveluissa. Helsingin NMKY:n Nordstatilla teettämän brändikyselyn[i] mukaan 15–60-vuotiaista helsinkiläisistä lähes puolet on huolissaan siitä, että perheen varallisuus ei riitä harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan maksuihin. Kaikki nuoret eivät kaipaa jatkuvaa tukea, mutta jokainen kaipaa harrastuksia, sosiaalisia suhteita, ystäviä ja turvallisia tiloja rakentaa omia yhteisöjä. Samalla nuorisotyö on pieni, mutta vaikuttava ala, sillä vain 10 000 palkatun työntekijän ja 50 000 vapaaehtoisen voimin tavoitetaan miljoona suomalaista nuorta. Yksinomaan Suomen NMKY:n paikallisyhdistyksissä 30 paikkakunnalla kohtaamisia kertyy vuoden aikana yli 1.5 miljoonaa.

Nuorten hyvinvointia vähentävät moninaiset ja usein kasautuvat haasteet, kuten mielenterveyden ongelmat ja yksinäisyyden kokemukset, opintojen ja työn ulkopuolelle jääminen, taloudelliset ongelmat ja digitalisoitumisen huonot puolet, joita ovat esimerkiksi arkisten kohtaamisten väheneminen, sosiaaliset paineet ja somekiusaaminen. Viertolan koululla pääsiäisen jälkeen tapahtuneen tragedian valossa näillä ajatuksilla on erityisen paljon painoarvoa. Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin ja MTV:n teettämän kyselyn mukaan yksinäisyys on nuorissa ikäluokissa kaikkein syvintä. Luvut ovat hälyttäviä, sillä lähes puolet 17–27-vuotiasta nuorista kokee yksinäisyyttä ja noin viidennes alle 30-vuotiasta jatkuvaa ja päivittäistä yksinäisyyttä. Erityisesti niiltä nuorilta, jotka asuvat jo omillaan, mutta joilla ei ole opiskelupaikkaa tai jotka ovat työelämän ulkopuolella, puuttuu usein kipeästi tarvitsemiaan tukiverkkoja. Kelan asiantuntijoiden mukaan suunniteltujen leikkausten myötä juuri heidän toimeentulonsa heikentyy eniten.

Nuorten hyvinvointia parannettaessa on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että jokainen nuori voidaan kohdata yksilöllisesti. Nuorille kasautuvia ongelmia torjutaan parhaiten ennaltaehkäisevillä palveluilla, joita juuri nuorten parissa toimivat järjestöt toteuttavat. Esimerkkejä on monia. Kohtaamispaikkatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä tavoitetaan ne nuoret, jotka ovat vaarassa pudota turvaverkkojen läpi. Katusovittelulla ja muulla nuorten väliseen väkivaltaan puuttuvalla työllä ratkotaan nuorten välisiä konflikteja, tuetaan sovittelevan vuorovaikutuksen oppimista ja ehkäistään vakavampia rikoksia.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on käytettävissä hienoja ja vaikuttavia keinoja, mutta me järjestöissä emme voi toteuttaa niitä ilman riittäviä taloudellisia resursseja. Kovan talouspuheen aikakaudella on unohtunut, että jos Suomella ei ole inhimillisesti kestävää tulevaisuutta se ei voi olla sitä taloudellisestikaan.

Nuoria ei yksinkertaisesti voi jättää ajelehtimaan yksinään ja olettaa, että he löytävät väylälle vain tähtien asentoja seuraamalla.

Satu Alanen, pääsihteeri, Turun NMKY
Henna Ervasti, toiminnanjohtaja, Oulun NMKY
Vesa Hämäläinen, toiminnanjohtaja, Heinolan YMCA
Olli Joensuu, pääsihteeri, Helsingin NMKY
Justus Kivimäki, toiminnanjohtaja, Vantaan YMCA
Timo Sinervo, toiminnanjohtaja, Tampereen YMCA
Juha Virtanen, pääsihteeri, Suomen NMKY:n Liitto

Lisätietoja:
Juha Virtanen, juha.virtanen@ymca.fi
+358 40 552 2737

[i] Helsingin NMKY:n bränditutkimus. Nordstat. Lokakuu 2023. 15-60 -vuotiaat helsinkiläiset, n 828.

 

Vuosikirja 2023 koostuu kirjoituksista

Turun NMKY:n vuosikirja 2023 koostuu kirjoituksista, jotka kertovat kohtaamisista ja merkityksellisyydestä, toiminnasta lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Kirjoittajina ovat toimineet Turun NMKY:n työntekijät ja vapaaehtoiset.

Alkuperäiset tekstit on julkaistu blogisarjana vuoden 2023 aikana Turun NMKY:n verkkosivuilla.

Tutustu vuosikirjaan alla olevan linkin kautta.

Lue vuosikirja 2023

Kohti kestävämpää YMCA Turkua

Vuosien 2022-2024 aikana Turun NMKY – YMCA Turussa on työskennelty ja tullaan työskentelemään kestävän kehityksen teeman parissa. Työn keskiössä on kehittää jokaisen työntekijän toiminnan kestävyyttä käytännön tasolla ja korostaa globaalikasvatuksen roolia osana nuorisotyötä. Työ kuuluu osaksi opinnäytetyötä (ylempi AMK).

Maahanmuuttajapalveluissa työskentelevä Katy Viljanen on valmistelemassa kehittämisorientoitunutta opinnäytetyötä, joka tulee jatkossa löytymään myös  YMCA Turku -verkkosivuilla. Opinnäytetyön osana henkilökunta osallistui kahteen workshoppiin. Työntekijöiden tietotaitoa ja asenteita tutkittiin kvalitatiivisin menetelmin ja konkreettisia tavoitteita suunniteltiin yhteiskehittämiskeinoin.

Suomen YMCA:n liiton toiminnan taustatuella globaalikasvatus on tullut vahvaksi osaksi Turun NMKY:n toimintaa. Globaalikasvatuksella tarkoitetaan, että nuoria kannustetaan ajattelemaan arjessa maailmanlaajuisia yhteyksiä kestävästi. Sen taustalla ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja agenda 2030  – YK:n laatimat 17 erillistä tavoitetta, jotka johtavat YK:n jäsenmaita kohti kestävää tulevaisuutta.

Tänä päivänä globaalikasvatus on tärkeä osa YMCA Turun toimintaa. Se kannustaa nuoria ajattelemaan laajemmin ja ymmärtämään maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä kestävän kehityksen merkitystä. Globaalikasvatuksen tavoitteena on saada nuoret pohtimaan omia valintojaan ja tekojaan kestävyyden näkökulmasta.

Opinnäytetyöhön liittyvän työskentelyn myötä henkilökunta pohti omaa työtä kestävän kehityksen tavoitteiden valossa ja pyrki kehittämään konkreettisia toimintatapoja ja tavoitteita nuorisotyön kestävyyden edistämiseksi. Workshopit tarjosivat tilaisuuden henkilökunnalle tarkastella omia tietojaan, taitojaan ja asenteitaan kestävän kehityksen näkökulmasta.

Johtopäätöksinä projektin tuloksena korostuu Turun NMKY – YMCA Turun henkilökunnan lisääntynyt tietoisuus siitä, kuinka heidän työnsä myönteisesti vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä oivallus tuli esille monissa yhteyksissä, niin epämuodollisissa keskusteluissa kuin työpajojen palautteissakin. Työpajojen ja yhteistyöhenkisten osioiden aikana henkilökunta raportoi, että nämä kokemukset auttoivat heitä ymmärtämään kuinka paljon heidän työnsä jo vaikuttaa myönteisesti paitsi yhteisön hyvinvointiin myös laajempiin maailmanlaajuisiin haasteisiin. näkökulmia nuorisotyön kestävyyden edistämiseen ja globaalikasvatuksen rooliin tässä työssä.

Englanninkielinen opinnäytetyö julkistetaan YMCA Turun verkkosivuilla kevään 2024 aikana.

Konfliktitiimi yhdistää neljä nuorisotoiminnan hanketta

Yökoris, katujengityö, katusovittelu ja nuorten yökahvila ovat kaikki nuorisotoiminnan työmuotoja. Jokaisella niistä on omat kohderyhmänsä ja tavoitteensa. Kohtaamme kuitenkinosittain samoja nuoria ja saamme kaikki pyyntöjä ja vierailukutsuja. Niihin vastaaminen sopisi joskus paremmin toiselle toiminnolle, toisinaan taas asia voi kiinnostaa meitä kaikkia. Muodostimmekin konfliktitiimin yhteisten asioiden käsittelyä varten.

Konfliktitiimissä pohdimme yhdessä, miten parhaiten vastaamme ennen kaikkea nuorten tarpeisiin ja miten toisaalta reagoimme yhteistyötahojen kutsuihin ja pyyntöihin. Tammikuussa katusovittelu ja katujengityö osallistuivat esimerkiksi yhdessä opettajien messuille Raisiossa. Katujengityö vierailee usein Yökoriksen vuoroissa. Yökahvila avautui vasta helmikuun puolivälissä, mutta kiinnostuneina odotamme, millaisia kuulumisia sieltä alkaa tulla tiimiin.

Katusovittelu eroaa muista hankkeista siinä, että kohtaamiset nuorten kanssa liittyvät selkeästi jonkin konfliktin selvittämiseen ja osapuolten tapaamiset sovitaan etukäteen. Muut hanketyöntekijät tapaavat nuoria vapaammissa merkeissä kaduilla, ostoskeskuksissa, kouluissa, liikuntapaikoilla ja Vimmassa. Mikä meitä kaikkia yhdistää on halu tukea nuorten ja perheiden hyvinvointia, vahvistaa myönteisiä ihmissuhteita ja ohjata nuoria omaksumaan vaihtoehtoisia toimintamalleja konfliktitilanteisiin.

 

Lisätietoa:

Paula Nurminen, katusovittelutoiminnan koordinaattori

Blogi: Musiikki mukana elämän isoissa kohdissa

”Hei, tule vaan sisään! Mitä sulle kuuluu tänään?”

Oppilaalle tehdyt muistinpanot – täydellinen soittoasento viululla omissa sormissa

Näillä sanoilla alkaa useimmat mun pitämistä soittotunneista. Toistuvasti saan kommenttia tästä, että ”Olet ainoa joka sitä kysyy!” Ainahan tuohon ei ole pakko vastata, mutta   useimmiten tähän tulee isompi tai pienempi vastaus.

On aika harvinaista, että sama ihminen kulkee vierellä vaikka koko ala- ja yläaste-ajan. Soittoharrastus voi jatkua vielä pitkälle ammatillisiin opintoihin tai tukea nuoren ja vanhemman aikuisen hyvinvointia kaiken muun muuttuessa ympärillä. Erityisesti korona-aikana huomasin miten tärkeä painoarvo tällaisella vuorovaikutuksella ja jakamattoman huomion antamisella on. Viime syksynä on taas harjoiteltu miten luopua hetkeksi kännykästä ja miten laittaa lihakset ja omat kädentaidot taas töihin. Puhelin on kuitenkin hyvä apuväline, sillä siinä kulkevat mukana apuohjelmat vaikka soittimen virittämiseen, rytmittämiseen (metronomi) tai kuuntelemisen ja nauhottamiseen.

Soittotunneilla harjoitellaan muutakin kuin pelkkää musiikkia. Tervehtiminen -mieluiten ääneen, tullessa ja mennessä on tärkeä sosiaalinen taito. Myös ennakointi – se, että ilmoittaa esteestä tai soittotuntiajan muutostarpeesta reippaasti itse tai tekstiviestillä, on taito jota pitää jossain vaiheessa harjoitella. Tutun ja turvallisen opettajan kanssa voi myös kertoa jos ei ole ehtinyt viikon aikana valmistella läksyjä yhtään. On hienoa seurata, miten oma suunnitelmallisuus ja ajan hallinta lisääntyy, kun kotona tehty työ alkaa oikeasti tuottaa tulosta ja musiikki alkaa sujua. Uusien asioiden ja työn jakaminen kotiharjoittelussa itselle sopiviksi palasiksi on myös taito joka kantaa tulevaisuudessa.

Erilaiset talent-kisat ovat tuoneet oman mausteensa soiton- ja laulunopetukseen, tätä ei vielä näkynyt kun aloitin soitonopettajan työt NMKY:llä vuonna 2008. Aika moni toivoo saavansa nopeasti valmiiksi isonkin kappaleen, jonka voisi esittää vaikka koulun talent-kisoissa. Todellisuudessa tällaiseen esitykseen valmistautuminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja harjoittelua, mutta intoa ja musiikin arvostusta se on ainakin lisännyt. Musiikki kuuluu kaikille ja itse soitettu tai laulettu kappale on lahja, jonka saaja saattaa muistaa koko loppu elämänsä. Soitosta saadut onnistumisen kokemukset ovat myös tärkeä rakennuspalikka oman rohkeuden, taitojen ja itseilmaisun kehittäjänä.

Edesmenneen pitkäaikaisen oppilaan Hardanger-viulu, jolla hän toivoi soitettavan omissa hautajaisissaan

Esiintymistä harjoitellaan ja esiintymisjännitystä voi lieventää pienilläkin askelilla. Tunneilla tehdään ensin sopivan pieniä esityksiä yhdelle ihmiselle tai nauhalle. Aika moni haluaa tallentaa soittoa vaikka lyhyelle videolle, jonka voi halutessaan lähettää lahjaksi tärkeälle ihmiselle. Toki meillä on kevät- ja joulukonsertteja, sekä erilaisia teema konsertteja, joihin yleisökin pääsee paikalle. Välillä tunneilla kaikista hauskinta onkin harjoitella onnistuneen soiton jälkeistä kumarrusta ja aplodien vastaanottamista.

Musiikki mukana elämän isoissa kohdissa

Musiikin avulla voi kohdata turvallisesti suuriakin tunteita ja se kuuluukin moniin elämän tärkeisiin hetkiin. Siitä mihin sanat loppuvat, musiikki jatkaa. Loppukesästä 2023 sain kokea monia isoja, ikimuistoisia merkityksellisiä päiviä, sillä pääsin itse tai yhdessä viuluni kanssa mukaan tärkeisiin tilaisuuksiin. Sain kutsun rippijuhliin, pääsin soittamaan häämarssit viululla, sekä toteuttamaan pitkäaikaisen oppilaani toivekappaleen hänen hautajaisissa. Nämä kolme oppilasta aloittivat viulutunneilla elämänsä eri vaiheissa, juuri ennen koulutaivalta, nuorena aikuisena tai hetki sitten eläkkeelle jääneenä. On tärkeää, että kaiken ikäisille löytyy paikka jossa voi aloittaa tai jatkaa omaa soittoharrastusta ja jossa huomioidaan erilaiset toiveet ja oppimisen erityistarpeet.

Oppilas valitsi häämusiikkia omista kesäläksyistään. Opettaja paikalla viulun kanssa.

Soittaminen ja laulaminen tukee elämän mittaista oppimista sekä kykyä toimia ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Musiikki on todellinen aivojen multivitamiini sen hyvää tekevien vaikutusten vuoksi kaikenikäisille. Toivoisin että jokaisella olisi tällainen ystävä ja salainen kannatteleva työkalu takataskussaan, jonka kanssa kasvaa – tulla nähdyksi ja ilmaista itseään.

 

Katriina Rainio

kirjoittaja on Turun NMKY:n viulunsoitonopettaja, musiikkipedagogi, monen soittimen ja tyylilajin taitaja, sekä sairaala- ja hoivamuusikko

Yhteinen Sävel kajahtaa Turun NMKY:n musiikkiryhmien yhteiskonsertissa 15.3.

Hyvän musiikin ystävä. Turun NMKY:n piirissä toimii seitsemän vireää musiikkiryhmää. Nyt olemme päättäneet panna hynttyyt yhteen ja näyttää miten monipuolista ja hyvää musiikkia teemme. Esityksessä säteilevät ryhmät erikseen ja konsertin lopuksi koko porukka kahden orkesterin ja suurkuoron voimalla Verdin Nabuccon tunnelmissa.
Tervetuloa Sigyn-saliin perjantaina 15.3. klo 18.00.-20.00. Esitys sisältää väliajan.
Lunasta lippusi Lyytistä https://www.lyyti.in/TurunNMKYYhteinenSavel2024 tai suoraan esittäjiltä.
Älä jätä hankkimista ovelle, sieltä niitä tuskin tulet saamaan.

 

Nuorten yökahvila aloittaa toimintansa Vimmassa 16.2.

Odotettu nuorten yökahvila aloittaa toimintansa Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa 16.2.2024. Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen kohtaamispaikka ja vastata keskusta-alueella havaittuun palvelutarpeeseen. Yökahvila on avoinna 16.2.alkaen jokaisena viikonloppuna perjantaisin klo 20–01 ja lauantaisin 20–01 tämän vuoden loppuun asti.

Palvelun järjestävät yhteistyössä Turun kaupungin nuorisopalvelut, Turun NMKY, V-S Sininauha ry sekä Valo-Valmennusyhdistys ry.

Vimman katutason kahvilassa ja aulassa sijaitseva yökahvila on tarkoitettu yli 13-vuotiaille ja myös täysi-ikäisille nuorille. Muusta nuorisotilatoiminnasta poiketen yökahvilatoiminnassa kävijöiltä ei edellytetä nuorisokorttia. Vimman yökahvilassa työskentelee yhdessä vuorossa neljä nuorisotyön ammattilaista sekä järjestyksenvalvoja.

Turun kaupungin apulaispormestari Mirka Muukkonen iloitsee yökahvilatoiminnan käynnistymisestä, koska uusi palvelu laajentaa ja monipuolistaa nuorille suunnattuja palveluita. Lisäksi toiminnalle on havaittu Turussa selkeä tarve.

– Haluamme huolehtia kaikkien nuorten hyvinvoinnista. Yökahvilatoiminnasta on positiivisia kokemuksia muista kaupungeista ja uskon hyviin tuloksiin myös Turussa.

Yökahvila tarjoaa nuorille kohtaamispaikan, jossa nuoret voivat tavata toisiaan ja viettää aikaansa. Lisäksi käytössä ovat Vimman lautapelit ja tarjolla on ilmaiseksi pientä yöpalaa sekä kahvia ja teetä.

Nuoria pyritään myös ohjaamaan kadulta kahvilaan. Lisäksi heille tarjotaan kahvilassa jatko-ohjausta mahdollisesti tarvitsemiensa muiden palveluiden pariin.

Yökahvila on uudenlaista kokeilevaa ja pilotoivaa työskentelyä. Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen kohtaamispaikka, saada kontakti niihin nuoriin, jotka ovat palvelujen ulkopuolella, muodostaa kuva yökahvilatoiminnan tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä rauhoittaa keskusta-alueen häiriökäyttäytymistä. Vuoden aikana arvioidaan toiminnan mahdollista jatkoa.

– Käynnistyvä kaupungin ja kolmen eri järjestön kokeilu on ennakkoluuloton ja kiinnostava. Jokainen taho on erilainen ja tuo mukaan omat vahvuutensa ja erityisosaamisensa, Turun NMKY:n järjestösihteeri Maija Ruokonen kertoo.

Kaikki toimintaa järjestävät osapuolet pitävät erittäin tärkeänä, että nuorille löytyy keskustasta turvallinen vapaa-ajanviettopaikka.

– Yhdistyksemme tekee laajasti päihde- ja kriminaalityötä. On merkittävää, mikäli pystymme yhdenkin nuoren säästämään siltä polulta, V-S Sininauha ry:n toiminnanjohtaja Totti Räsänen sanoo.

Lisätiedot:

www.turku.fi/yokahvila

Blogi: Itämerta ja valokuvataidetta

Mitkä asiat olisivat meripartiolaisen tärkeimpien asioiden listalla? Mitä olen itse aina pitänyt tärkeänä? Mitä meripartiotoiminta opettaa tytöille? Viime kesänä tuli mahdollisuus yhdistää näitä asioita, vieläpä mielenkiintoisella ja hauskalla tavalla.

Itämeri

Olen purjehtinut Itämerellä 40 vuotta. Kasvavalla huolestuneisuudella olen seurannut meren tilannetta. Sinileväkasvustot ovat lisääntyneet ja pahentuneet, kertoen meren rehevöitymisestä ja saastumisesta. Paljon on tehty ja tehdään, ja kasvatusjärjestönä partiolla on tässä myös roolinsa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on tosiasia, ja näkyy meripartiolaisen kesässä. Tuulet ovat voimistuneet, myrskyt ovat yleisempiä ja pahempia kuin takavuosina. Ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä. Aina tuulee ja kovaa. Hellejaksot yleistyvät ja sen myötä sinilevälautat.

Tasa-arvo ja naisten asema

Meripartion työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä jää joskus piiloon. Monissa piireissä purjehdusta pidetään elitistisenä harrastuksena, se kuuluu hyvätuloisille ja miehille. Tästä joskus takavuosina kuulin joka satamassa, tyyliin ”mites te tytöt olette tänne löytäneet”, ”jaksatteko te nostaa purjeet ylös asti” tai ”kuka teillä navigoi kun on vain naisia”. Vuosien myötä tämä on vähentynyt, keski-ikäiselle ei uskalleta tulla näitä ajatuksia kertomaan. Nuoremmat kuulevat kuitenkin tätä edelleen.

Vaikuttamista taiteen kautta

Turun Tähti-Tyttöjen kasvatti Maija Annikki Savolainen tekee valokuvataidetta työkseen, ja muutakin taidetta. Hän kertoi keväällä tekevänsä jatkoa Partiotytöt-valokuvasarjalleen, osana väitöskirjatyötään. Hän tarvitsi kuvia partiotytöistä ja mereltä. Ideana oli tuoda esille positiivisia tulevaisuuden skenaarioita, joissa ilmastonmuutos ja sinilevälautat ovat todellisuutta, mutta partiotytöt ovat taitavia ja osaavat hallita merta elementtinä ja sopeutua ympäristön muutoksiin.

Lähdimme siis tekemään valokuvaprojektia!

Aloitimme kololla pidetyllä työpajalla, jossa tulevaisuuden utopiaa ja skenaarioita mietittiin yhdessä, ja suunniteltiin kesän valokuvauspurjehdusta. Myös alustavia kuvia otettiin porukalla. Mukana oli toistakymmentä tyttöä, ikähaarukassa 12 – 21. Vaikka odotin paljon, minut silti yllätti tyttöjen luovuus ja se, miten hienoja kuvia saatiin, ja miten nuoret osasivat käyttää kuvaa taidemuotona.

Kesällä lähdimme merelle. Yhden päivän aikana kuvasimme Meritähdellä ja Harvan saaressa tulevaisuuden skenaarioiden kuvitusta. Maija kuvasi ja ohjasi, ja tytöt lavastivat ja näyttelivät kuvissa. Upeita kuvia saatiinkin! Odotamme innolla millaisia kuvat aikanaan Maijan taideprojektissa ovat.

Mitä jäi mieleen?

Taiteen avulla voi vaikuttaa ihmisiin, mielipiteisiin, tunteisiin. Tämän taideprojektin kautta vaikutettiin mukana olleisiin tyttöihin ja aikuisiin, ja myöhemmin toivottavasti myös kuvia näkeviin taiteen katsojiin. Kuvien myötä haluamme entistä pontevammin estää tulevaisuuden, jossa ympäristön saastuminen pahenee. Kuvien myötä nuoret saivat oivalluksen, että voimme vaikuttaa siihen, millainen maailma on heidän vanhuudessaan. Itselleni löysin jälleen oivalluksen siitä, miten paljon iloa ja toivoa nuorten kanssa tekeminen tuo itselle.

 

Katja Auvinen

Kirjoittaja on pitkän linjan partiolainen, partiojohtaja ja meripartiokippari. Katja toimi meripartiolippukunta Turun Tähti-Tyttöjen lippukunnanjohtajana v. 2023.

Suvituulen liikunnallisen toimintakeskuksen avajaiset 7.2.

Suvituulen liikunnallisen toimintakeskuksen avajaisia vietetään keskiviikkona 7.2. kello 13-18.

Avajaispäivänä Suvituulessa järjestetään aktivoivaa ja osallistavaa ohjelmaa ja samalla on mahdollisuus tutustua. Tarjolla on myös kahvia. Paikalle ovat tervetulleita kaiken ikäiset alueen asukkaat

Suvituulen liikunnallisen toimintakeskuksen osoite on Suvilinnantie 2, 20900 Turku.