Liikkeellä hyvää oloa!

Liikkeellä hyvää oloa -toiminnan (Liike-hanke) avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääviä nuoria. Samalla luodaan keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta- ja työkyky lisääntyvät ja elämänlaatu paranee.

Toiminnalla lisätään kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien 16–29 -vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta. Kohderyhmän nuoret jäävät liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. He voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liikkumattomuuden taustalla voi olla mm. kavereiden puute, vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan ja sosiaalisten taitojen puute. Liike-hankkeessa nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessa ja itselle ominaisella tavalla sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toimintaan hakeutuneista nuorista.

Liike-hanke luo keinoja, joilla tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia nuoria, lisätään heidän aktiivisuuttaan ja järjestetään turvallista liikuntatoimintaa. Nuorille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja sitä kautta tasoitetaan hyvinvointieroja väestössä. Toiminnalla tavoitellaan pieniä muutoksia arjessa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä.

Toiminnan myötä nuorella on mahdollisuus osallistua yksilötoimintaan, pienryhmäaktivointiin ja/tai ryhmäliikuntaan

 

Yksilötoiminnassa mietitään työntekijän kanssa luontevat paikat lisätä aktiivisuutta (esimerkiksi istumista vähentämällä, kävelyä/pyöräilyä/portaita suosimalla, kotiharjoittelua toteuttamalla, hankkeen toimintaan osallistumalla). Yksilötoiminnassa liikuntaetsivä on nuoren rinnalla liikkumassa (esimerkiksi kuntosalilla ja ulkoillen), hän rohkaisee, auttaa, neuvoo sekä opastaa nuorta. Mukaan voidaan ottaa myös psyykkistä valmennusta, mikäli nuori kokee sen itselleen tarpeellisena.

Yksilötoiminnan rinnalla tai sen jälkeen on mahdollista käydä pienryhmäaktivoinnissa ja/tai ryhmäliikunnassa, joita liikuntaetsivä myös ohjaa. Pienryhmäaktivoinnin ja ryhmäliikunnan tarkoituksena on mahdollistaa tuen tarpeessa olevien nuorten keskinäinen kohtaaminen ja toiminnallinen yhdessä olo sekä saada esille liikunnan ilo.

Ryhmätoiminnoissa huomioidaan osallistujien toiveet, toimintaympäristönä voivat olla mm. liikuntatilat, ulkoliikuntapaikat ja luonto. Liikuntamuotoina voivat olla esimerkiksi erilaiset juoksuharjoitteet, kehonpaino-harjoittelu, kehonhuolto, toiminnallinen harjoittelu. Ryhmätoiminnoissa on mahdollisuus saada itselle toiminnan kautta kaveri myös vapaa-ajan omatoimiseen liikkumiseen.

Liike-hankkeessa hyödynnetään myös digitoimintaa.

 

Hankevastaavana ja liikuntaetsivänä toimii Tanja Adel, jolla on pitkä kokemus sekä psykiatrisesta sairaanhoidosta että liikunnasta. Tanjan arkeen liikunta kuuluu aktiivisesti sekä liikkujana, että liikuttajana. Hän on aiemmin vastannut yleisurheilukoulun toiminnan pyörittämisestä sekä valmentamisesta ja vetänyt erilaisia ryhmäliikuntatunteja. Tanjan ammatillinen osaaminen tulee sairaanhoitajan töistä, joita hän on tehnyt mielenterveyspuolella yli kymmenen vuoden ajan. Tanja opiskeli vuonna 2021 psyykkiseksi valmentajaksi ja vuonna 2022 personal traineriksi.

 

 

Liike-hanke on Suomen NMKY-liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Liike-hankkeeseen ohjaudutaan osahankkeita toteuttavien organisaatioiden ja paikallisten yhteistyökumppaneidensa kautta.

Ota yhteyttä liikuntaetsivään

Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Tanjaan.
Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse tai hänen verkostonsa nuoren luvalla.
Yhdessä sovitaan alkutapaaminen, jossa kartoitetaan nuoren tarpeet ja sovitaan etenemissuunnitelmasta.

Tanja Adel p. 050 336 2748
tanja.adel@ymca.fi