Opetussuunnitelma OPS

Turun NMKY:n Musiikkiopisto

Musiikin opetussuunnitelma

1. Toiminta-ajatus

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on toteuttaa taiteen laajan oppimäärän musiikin perusopetusta lapsille ja nuorille. Musiikillisen osaamisen kehittäminen, iloinen musiikkisuhde ja taito itsenäisen musiikin harrastamiseen ovat keskeisiä opiskelun tavoitteita. Opetusta tarjotaan myös aikuisiällä oleville musiikin harrastajille ilman ikärajoituksia.

Oppilaitoksessa voivat opiskella kaikenikäiset ja kaikkia tuetaan elämänikäisen musiikkiharrastuksen toteutumiseen. Musiikkiopiston perusopintojen lisäksi on mahdollista harrastaa musiikkia yhdistyksen useissa kuoroissa, bändeissä sekä vaskipuhallinorkesterissa.

2. Opetuksen tarjonta

Solistista opetusta tarjotaan länsimaisen musiikkitradition keskeisille instrumenteille, laulussa sekä bändisoittimissa.
Bändisoittimien oppitunnin pituus on 45min. Solistisella linjalla opetuskertoja on syyskaudella 14 ja kevätkaudella 16. Oppitunnin pituus on 30 minuuttia ja lisämaksusta on myös mahdollisuus 45 minuutin tunteihin. Tämän lisäksi uudella oppilaalla on ensimmäisen opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon, jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko opintoihin koko lukukaudeksi.

Musiikin perusteet kuuluvat myös opinto-ohjelmaan, opetusta järjestetään viidellä tasolla:

–     Alkeismupe

 • Musiikinperusteet 1
 • Musiikinperusteet 2
 • Musiikinperusteet 3
 • Yleisen musiikkitiedon peruskurssi

 

Alkeismupeen voivat osallistua kaikki 8-vuotiaasta alkaen. Kurssi on valmentavaa opetusta Musiikin perusteet 1-tasoon.Musiikin perusteisiin tutustutaan tekemällä tunneilla tehtäviä, pelaamalla, kuuntelemalla, laulamalla ja soittamalla.

Musiikin perusteiden kursseilla opiskellaan ryhmässä säveltapailua ja musiikin teoriaa. Tunneilla opitaan hahmottamaan musiikkia kuunnellen, laulaen ja kirjoittaen. Lisäksi opitaan musiikillisten rakenteiden tunnistamista.

Yleinen musiikkitieto on osa musiikin perusteiden opintokokonaisuutta. Kurssilla tutustutaan musiikin historiaan ja musiikkityyleihin ja kuunnellaan paljon musiikkia. Kurssin lopuksi on kuuntelukoe. Oppituntien pituus on 45 – 60 minuuttia. Tarvittaessa järjestetään myös musiikkiopistotason kursseja.

Musiikin perusteiden opetusta voidaan järjestää myös ulkopuolisille musiikin harrastajille erillishintaan.

3. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

Opiskelun tavoitteet pyritään asettamaan oppilaslähtöisesti. Ensisijaisesti tavoitteena on toteuttaa musiikin perustason osaaminen. Esittäminen ja ilmaiseminen, oppimaan oppiminen ja harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi ovat keskeisiä osa-alueita opinnoissa. Opiskeluun kuuluvat osallistumiset ja esiintymiset musiikkiopiston tilaisuuksissa ja konserteissa.

4. Opetusjärjestelyt

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti omissa toimitiloissa Sirkkalankatu 27:ssa, Turussa. Opetus on  yksilöopetusta. Yksittäinen opetuskerta voidaan kuitenkin pitää yhteissoittona tai konsertteihin valmistautumisina.

5. Eteneminen opinnoissa

Opiskelu solistisella linjalla antaa valmiudet instrumenttiaineiden ja musiikin perusteiden perusopintojen sekä syventävien opintojen tietojen ja taitojen omaksumiseen.

Oppilas voi edetä opinnoissaan soitinkohtaisten taitotaulujen suorittamisella tai tasosuorituksilla.
Soitto/laulutaidon opinnot koostuvat 1, 2 ja 3 opintokokonaisuuksista (laulussa 1 ja 2).
Opinnot etenevät kunkin oppiaineen taitotaulujen mukaan: opettaja ohjaa oppilasta
jatkuvan arvioinnin kautta, ja seuraa samalla oppilaan etenemisen mukaan oppilaan
henkilökohtaista taitotaulua. Kun taidot ja ohjelmisto ovat karttuneet riittävästi, etenee oppilas
seuraavaan opintokokonaisuuteen kehittämään osaamistaan. Taitotaulujen sisällöt löytyvät
musiikkiopiston opiston kotisivuilta osoitteesta www.tunmky.fi/musiikkiopisto/taitotaulut

Syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla yhdessä opettajiensa kanssa. Oppilaan musiikillinen ilmaisukyky syventyy ja hän pystyy asettamaan itselleen selkeitä opinto- ja harjoittelutavoitteita. Hän osaa kuunnella musiikkia kriittisellä ja analyyttisellä korvalla, omia mielipiteitä muodostaen, ja liittämään kuulemansa musiikinhistorian laajempiin raameihin. Oman ilmaisukyvyn kanavina toimivat oma instrumentti, improvisaatio ja säveltäminen, yhteismusisointi ja oman musiikillisen toiminnan tallentaminen.

Eteneminen opinnoissa voi myös tapahtua vanhan musiikin laajan oppimäärän mukaisin tasosuorituksin. Perustasolla suoritetaan tasosuoritukset perustaso 1,  perustaso 2 ja perustaso 3. Tämän jälkeen suoritetaan tasosuoritus musiikkiopistotaso.

Suoritusten sisällöissä noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n julkaisemia 2005 ohjeita. Solististen aineiden tasosuoritukset voidaan jakaa kahteen osaan: tekniseen ja varsinaiseen ohjelmisto-osaan. Tällöin tekniseen osioon voidaan sisällyttää asteikkosoitto, primavista-tehtävä, etydi sekä mahdolliset transponointitehtävät.

Solististen aineiden suorituksissa tulee lautakunnassa olla jäseniä seuraavasti:

 • Perustaso 1: puheenjohtaja ja yksi jäsen joista toinen on oma opettaja
 • Perustaso 2: puheenjohtaja ja yksi jäsen joista toinen on oma opettaja
 • Perustaso 3: puheenjohtaja ja kaksi jäsentä joista yksi on oma opettaja
 • Musiikkiopistotaso: puheenjohtaja ja kolme jäsentä joista yksi on oma opettaja

Arvioinnissa käytetään asteikkoa 1 – 5 tai uusittava, poikkeuksena Perustaso 1, jossa arvosanat ovat suoritettu tai uusittava. Primavista-tehtävä arvioidaan numeroin 1 – 5 paitsi tasosuoritus 1:ssä. Päättösuorituksissa voidaan arviointia tarkentaa numeroin 1 – 25.  Arvosana-asteikko tasosuoritus 2:sta alkaen on seuraava: tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen.

Pääpaino arvioinnissa on kuitenkin sanallisella palautteella ja tasosuorituksessa annetaan oppilaalle myös kirjallinen palaute. Lisäksi jokaisen lukukauden lopussa annetaan suullinen arvio oppilaalle tavoitteissa pysymisestä. Pienen oppilaan kohdalla palaute annetaan myös huoltajille.

6. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Toisissa musiikkioppilaitoksissa ja musiikkiluokilla tehdyt suoritukset voidaan hyväksilukea musiikkiopiston rehtorin päätöksellä.

7. Oppimisen arviointi

Myönteisessä hengessä työskentelystä annettu palaute ja arviointi tukee oppilasta tavoitteiden saavuttamiseen. Tapoina palautteelle voidaan käyttää monipuolisesti oppilaan itsearviointia, jatkuvan palutteen antamista tukien ja edistäen tavoitteiden saavuttamista sekä vertaisarviointia.

8. Oppilaaksi ottaminen

Oppilapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä vapaitten paikkojen mukaan.

9. Yhteistyö huoltajien kanssa

Tärkeää on, että oppilaan lisäksi myös vanhemmat saavat riittävästi tietoa tavoitteiden saavuttamisesta ja oppilaan edistymisestä. Oppilasarvioinnin tulee olla oppilaan kehittymistä tukevaa ja kannustavaa.

10. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Oppilaskonsertteja ja muita tilaisuuksia pyritään järjestämään myös Turun NMKY:n ulkopuolella. Yhteistyökumppaneina ovat Turun kaupunki, Turun seudun alueen muut musiikkioppilaitokset, Turun alueen seurakunnat, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, koulut, kulttuuritoiminta vanhainkodeissa, päiväkodit ja muut julkiset laitokset.

11. Todistukset

Musiikin perustason päättötodistus annetaan, kun seuraavat suoritukset ovat hyväksytysti suoritettu:

 • Pääaine: perus opintojen opintokokonaisuus 3 tai tasosuoritus 3 (laulu: tasosuoritus 2)
 • Musiikin perusteet 3
 • Yleisen musiikkitiedon peruskurssi
 • aktiivinen osallistuminen yhteismusisointiin eri kokoonpanoissa

Tarvittaessa voidaan antaa myös opintorekisteriote jo suoritetuista opinnoista.
Yksittäisistä tasosuorituksista ja suorituksista voidaan antaa myös todistus.