Opetussuunnitelma OPS

Turun NMKY:n Musiikkitoiminta

Musiikin opetussuunnitelma

1. Toiminta-ajatus

Keskeisenä toiminta-ajatuksena on toteuttaa taiteen laajan oppimäärän musiikin perusopetusta lapsille ja nuorille. Musiikillisen osaamisen kehittäminen, iloinen musiikkisuhde ja taito itsenäisen musiikin harrastamiseen ovat keskeisiä opiskelun tavoitteita. Opetusta tarjotaan myös aikuisiällä oleville musiikin harrastajille ilman ikärajoituksia.

Musiikkia voivat opiskella kaikenikäiset ja kaikkia tuetaan elämänikäisen musiikkiharrastuksen toteutumiseen. Perusopintojen lisäksi on mahdollista harrastaa musiikkia yhdistyksen useissa kuoroissa, bändeissä sekä vaskipuhallinorkesterissa.

2. Opetuksen tarjonta

Solistista opetusta tarjotaan länsimaisen musiikkitradition keskeisille instrumenteille, laulussa sekä bändisoittimissa.
Bändisoittimien oppitunnin pituus on 45min. Solistisella linjalla opetuskertoja on syyskaudella 14 ja kevätkaudella 16. Oppitunnin pituus on 30 minuuttia ja lisämaksusta on myös mahdollisuus 45 minuutin tunteihin. Tämän lisäksi uudella oppilaalla on ensimmäisen opiskelulukukauden aikana mahdollisuus kolmen opetuskerran tutustumisjaksoon, jonka aikana on päätettävä lopettaako opiskelun kolmen kerran jälkeen vai sitoutuuko opintoihin koko lukukaudeksi.

3. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

Opiskelun tavoitteet pyritään asettamaan oppilaslähtöisesti. Ensisijaisesti tavoitteena on toteuttaa musiikin perustason osaaminen. Esittäminen ja ilmaiseminen, oppimaan oppiminen ja harjoittelu, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen sekä säveltäminen ja improvisointi ovat keskeisiä osa-alueita opinnoissa. Opiskeluun kuuluvat osallistumiset ja esiintymiset erilaisissa tilaisuuksissa ja konserteissa.

4. Opetusjärjestelyt

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti omissa toimitiloissa Sirkkalankatu 27:ssa, Turussa. Opetus on pääasiassa yksilöopetusta. Yksittäinen opetuskerta voidaan kuitenkin pitää yhteissoittona tai konsertteihin valmistautumisina.

5. Eteneminen opinnoissa

Opiskelu solistisella linjalla antaa valmiudet instrumenttiaineiden perusopintojen sekä syventävien opintojen tietojen ja taitojen omaksumiseen.

Oppilas voi edetä opinnoissaan soitinkohtaisten taitotaulujen suorittamisella tai tasosuorituksilla.
Soitto/laulutaidon opinnot koostuvat 1, 2 ja 3 opintokokonaisuuksista (laulussa 1 ja 2).
Opinnot etenevät kunkin oppiaineen taitotaulujen mukaan: opettaja ohjaa oppilasta
jatkuvan arvioinnin kautta, ja seuraa samalla oppilaan etenemisen mukaan oppilaan
henkilökohtaista taitotaulua. Kun taidot ja ohjelmisto ovat karttuneet riittävästi, etenee oppilas
seuraavaan opintokokonaisuuteen kehittämään osaamistaan. Taitotaulujen sisällöt löytyvät  osoitteesta www.ymcaturku.fi/musiikki/soiton-ja-laulunopetus/ilmoittautuminen/taitotaulut

Syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla yhdessä opettajiensa kanssa. Oppilaan musiikillinen ilmaisukyky syventyy ja hän pystyy asettamaan itselleen selkeitä opinto- ja harjoittelutavoitteita. Hän osaa kuunnella musiikkia kriittisellä ja analyyttisellä korvalla, omia mielipiteitä muodostaen, ja liittämään kuulemansa musiikinhistorian laajempiin raameihin. Oman ilmaisukyvyn kanavina toimivat oma instrumentti, improvisaatio ja säveltäminen, yhteismusisointi ja oman musiikillisen toiminnan tallentaminen.

6. Oppimisen arviointi

Myönteisessä hengessä työskentelystä annettu palaute ja arviointi tukee oppilasta tavoitteiden saavuttamiseen. Tapoina palautteelle voidaan käyttää monipuolisesti oppilaan itsearviointia, jatkuvan palutteen antamista tukien ja edistäen tavoitteiden saavuttamista sekä vertaisarviointia.

7. Oppilaaksi ottaminen

Oppilapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä vapaitten paikkojen mukaan.

8. Yhteistyö huoltajien kanssa

Tärkeää on, että oppilaan lisäksi myös vanhemmat saavat riittävästi tietoa tavoitteiden saavuttamisesta ja oppilaan edistymisestä. Oppilasarvioinnin tulee olla oppilaan kehittymistä tukevaa ja kannustavaa.

9. Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Oppilaskonsertteja ja muita tilaisuuksia pyritään järjestämään myös Turun NMKY:n ulkopuolella. Yhteistyökumppaneina ovat Turun kaupunki, Turun seudun alueen musiikkioppilaitokset, Turun alueen seurakunnat, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, koulut, kulttuuritoiminta vanhainkodeissa, päiväkodit ja muut julkiset laitokset.

10. Todistukset

Tarvittaessa voidaan antaa opintorekisteriote.