Kohti kestävämpää YMCA Turkua

Vuosien 2022-2024 aikana Turun NMKY – YMCA Turussa on työskennelty ja tullaan työskentelemään kestävän kehityksen teeman parissa. Työn keskiössä on kehittää jokaisen työntekijän toiminnan kestävyyttä käytännön tasolla ja korostaa globaalikasvatuksen roolia osana nuorisotyötä. Työ kuuluu osaksi opinnäytetyötä (ylempi AMK).

Maahanmuuttajapalveluissa työskentelevä Katy Viljanen on valmistelemassa kehittämisorientoitunutta opinnäytetyötä, joka tulee jatkossa löytymään myös  YMCA Turku -verkkosivuilla. Opinnäytetyön osana henkilökunta osallistui kahteen workshoppiin. Työntekijöiden tietotaitoa ja asenteita tutkittiin kvalitatiivisin menetelmin ja konkreettisia tavoitteita suunniteltiin yhteiskehittämiskeinoin.

Suomen YMCA:n liiton toiminnan taustatuella globaalikasvatus on tullut vahvaksi osaksi Turun NMKY:n toimintaa. Globaalikasvatuksella tarkoitetaan, että nuoria kannustetaan ajattelemaan arjessa maailmanlaajuisia yhteyksiä kestävästi. Sen taustalla ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja agenda 2030  – YK:n laatimat 17 erillistä tavoitetta, jotka johtavat YK:n jäsenmaita kohti kestävää tulevaisuutta.

Tänä päivänä globaalikasvatus on tärkeä osa YMCA Turun toimintaa. Se kannustaa nuoria ajattelemaan laajemmin ja ymmärtämään maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä kestävän kehityksen merkitystä. Globaalikasvatuksen tavoitteena on saada nuoret pohtimaan omia valintojaan ja tekojaan kestävyyden näkökulmasta.

Opinnäytetyöhön liittyvän työskentelyn myötä henkilökunta pohti omaa työtä kestävän kehityksen tavoitteiden valossa ja pyrki kehittämään konkreettisia toimintatapoja ja tavoitteita nuorisotyön kestävyyden edistämiseksi. Workshopit tarjosivat tilaisuuden henkilökunnalle tarkastella omia tietojaan, taitojaan ja asenteitaan kestävän kehityksen näkökulmasta.

Johtopäätöksinä projektin tuloksena korostuu Turun NMKY – YMCA Turun henkilökunnan lisääntynyt tietoisuus siitä, kuinka heidän työnsä myönteisesti vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä oivallus tuli esille monissa yhteyksissä, niin epämuodollisissa keskusteluissa kuin työpajojen palautteissakin. Työpajojen ja yhteistyöhenkisten osioiden aikana henkilökunta raportoi, että nämä kokemukset auttoivat heitä ymmärtämään kuinka paljon heidän työnsä jo vaikuttaa myönteisesti paitsi yhteisön hyvinvointiin myös laajempiin maailmanlaajuisiin haasteisiin. näkökulmia nuorisotyön kestävyyden edistämiseen ja globaalikasvatuksen rooliin tässä työssä.

Englanninkielinen opinnäytetyö julkistetaan YMCA Turun verkkosivuilla kevään 2024 aikana.