Usein kouluriidan taustalla ovat heikot vuorovaikutustaidot

Turun NMKY aloitti syksyllä 2018 hankkeen, jonka tavoitteena on toimia koulun tukena koulukiusaamisen vastaisessa työssä ja sen ehkäisyssä. Aluksi hankkeen nimi oli Koulusovittelu ja lähtökohtana oli työskennellä perinteisen riita- ja sovittelutyöskentelyn mallilla nuorten riita-asioiden selvittelyssä. Hankkeen käynnistyessä huomattiinkin konfliktitapauksien olevan paljon moninaisempia eikä niihin ollut löydettävissä selkeitä osapuolia, vaan ne koskivat usein koko luokkaa ja sen toimimatonta yhteishenkeä. Keväällä 2019 Turun NMKY sai rahoituksen Katusovittelu-hankkeeseen ja nämä kaksi hanketta kulkivat kevään limittäin. Syksyllä 2019 koulukiusaamista käsittelevään hankkeeseen palkattiin kaksi omaa työntekijäänsä ja nimi KouluSopu vakiintui hankkeen nimeksi.

Mitä on KouluSopu?

KouluSopu- hankkeen tarkoituksena on ryhmien tai koko luokkien yhteishengen kehittäminen sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittäminen kiusaamisen vastaisessa työssä. Tilanteet kouluissa voivat olla kaveriporukoiden tai koko luokkien välisiä riita- tai konfliktitilanteita, joihin etsitään ratkaisuja osapuolten kuulemisen, keskustelujen ja ryhmäyttämisharjoitusten avulla sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisellä. Työskentely alkaa aina opettajan (ja tarvittaessa rehtorin tai psykologin) tapaamisella, jossa opettaja kertoo luokkansa tilanteesta ja tapaamisen jälkeen nuorisotyöntekijät suunnittelevat, kuinka tämän tapauksen kanssa edetään. Usein konflikteja aiheuttava ryhmä otetaan erikseen ja heidän kanssaan aletaan käsitellä luokan tapahtumia ja tehdään erilaisia harjoitteita teemaan sopien. KouluSovun kesto määräytyy aina tarpeen mukaan kestäen muutamasta tapaamiskerrasta useampaan kuukauteen.

Miten hanke on edennyt?

Sana hankkeesta on tavoittanut koulun henkilökuntaa tehokkaasti ja hankkeen suosio on jatkuvasti kasvanut. Syksystä 2019 alkaen on yhteydenottoja tullut 20, joista 15 johtanut KouluSopu -työskentelyyn. Työn määrä ja tarve yllättivät työntekijät, koska aikaa menee runsaasti myös kertojen suunnitteluun ja kaikissa tapauksissa on useampi kuin yksi ryhmä, jota työntekijät vetävät.

Millainen konflikti tulee KouluSopuun?

”Suurin osa aloitetuista tapauksista tulee alakoulun 4.-6. luokilta. Kaikissa tähänastisissa on ollut haasteita tunne- ja kaveritaidoissa ja pitkäänkin jatkuneita kiusaamistilanteita” kertoo hankkeessa työskentelevä nuorisotyöntekijä Petra Alamäki. ”Muutama yläkoulukin on ottanut yhteyttä ja päässyt mukaan toimintaan. Lähes jokaisessa tapauksessa on ollut ryhmä oppilaita (4-6hlö), jotka käytöksellään heikentävät koko luokan ilmapiiriä ja tämän lisäksi nämä oppilaat vielä tappelevat keskenään.”

KouluSopuun tulleista tapauksista monissa on havaittu oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen olevan heikkoja ja ratkaisuina konflikteihin nähdään usein nyrkit ja tappeleminen. Toisen asemaan asettuminen on vaikeaa ja erilaisia keskittymis- ja kehityshäiriöitä on useilla ryhmiin kuuluvista. Vuorovaikutustaidot ovat heikkoja ja tunteiden hallinta ja käsittely on monille vierasta. Kouluissa opettajat ovat usein ylityöllistettyjä ja luokkakoot ovat todella suuria, joten opettaja jää usein yksin haasteellisten oppilaiden kanssa. Tämän vuoksi ulkopuolisten nuorisotyöntekijöiden apu on ollut monesti suureksi avuksi luokan konfliktien purkamisessa.