Turun NMKY toi katusovittelun Turkuun

punainen hahmo maalattuna seinäänTurun NMKY sai reilu vuosi sitten STEA:lta mukavan joululahjan, rahoituksen katusovittelun levittämiseen Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueelle. Hankkeen ensimmäinen vuosi on nyt takana. Sen aikana on päästy sovittelemaan nuorten välisiä konflikteja, luotu verkostoja ja mietitty yhteistyökumppanien kanssa, millä tavoin nuorten sovitteluja voisi kehittää.

Katusovittelua ei ollut Turussa tarjolla ennen NMKY:n hanketta. Tästä nuorten välisten ristiriitojen ja konfliktien selvittelyyn kehitetystä mallista on hyviä kokemuksia muualta Suomesta, etenkin pääkaupunkiseudulta. Siellä Aseman Lapset on jo pitkään tehnyt katusovittelua. Aseman Lapset myös kouluttaa katusovittelijoiksi kasvatusalan ammattilaisia, kuten NMKY:n hanketyöntekijätkin.

Katusovittelu on pysäyttämistä ja tilanteen korjaamista

Mitä raflaavalta kuulostava katusovittelu on? Sen juuret ovat nimensä mukaisesti katutyössä. Helsingissä katusovittelulla saatiin rauhoitettua ostoskeskus. Ilkivallasta kiinni jääneet nuoret otettiin nopeasti käsittelemään asiaa ja korvaamaan teot erikseen sovitulla tavalla, jopa omalla työllä. Viime vuosina Aseman Lapset on ajanut valtakunnallista mallia, jossa katusovittelu on osa paikallisten sovittelutoimistojen keinovalikoimaa. Riippumatta siitä, missä katusovittelija työtään tekee, tavoitteet ovat yhtäläiset: nuorten pysäyttäminen konfliktitilanteessa, mahdollisuus vastuunottoon, sovintoon pääsemisen mahdollistaminen ja korjaavien toimenpiteiden miettiminen yhdessä.

Katusovittelun ensiaskeleita Turussa

Turun seudulla ei vuoden aikana ole ilmennyt tarvetta mennä tekemään katusovittelua ostoskeskuksiin. Työ alkoikin ”joka paikkaan” mainostamalla ja viranomaisten kanssa neuvottelemalla. Ankkuripoliisi oli alusta lähtien kiinnostunut katusovittelusta. Poliisin tietoon tulee paljon nuorten välisiä tilanteita, jotka eivät välttämättä ole kärjistyneet rikoksiksi asti, mutta joissa ulkopuolinen puuttuminen voi auttaa. Alle 15-vuotiaat puolestaan eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan, joten katusovittelu tuo heidän tilanteisiinsa uuden toimintamallin poliisin puhuttelun lisäksi. Sovittelussahan tavoitteena on nimenomaan tilanteen korjaaminen osapuolten yhteisesti sopimalla tavalla. Saman pöydän ääressä istuminen auttaa myös ymmärtämään toista osapuolta ja ottamaan omaa vastuuta konfliktista.

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto hoitaa kaikenikäisten ihmisten sovitteluja, myös lasten ja nuorten. Sovittelijoina toimivat pääosin koulutetut vapaaehtoiset. Yhteistyö sovittelutoimiston kanssa alkoi koulutuksellisesti, kun kaksi sovitteluohjaajaa osallistui katusovittelukoulutukseen ja NMKY:n katusovittelijat puolestaan kävivät sovittelutoimiston uusille vapaaehtoisille järjestämän rikos- ja riita-asioiden sovittelukoulutuksen. Näin tutustuttiin puolin ja toisin eri sovittelutapoihin ja toinen toisiin. Sovitteluperiaatteet ovat molemmissa malleissa samat, toinen vain on suunnattu nimenomaan nuorten sovitteluun.

Omat jutut ja yhteistyösovittelut

Turun NMKY:n katusovitteluun ohjautuu nyt alaikäisten soviteltavia juttuja sekä kouluista että poliisilta. Osa jutuista sovitellaan NMKY:llä puhtaasti katusovitteluna niin, että sovittelijoina ovat hanketyöntekijät, katusovittelijat. Osa jutuista on yhteistyösovitteluja sovittelutoimiston ja poliisin kanssa.

Omat jutut tukevat koulujen kiusaamista ehkäisevää toimintaa, koska niissä selvitellään pitkittyneitä ja monimutkaistuneita kiusaamistapauksia. Useimmiten kyse on hieman epämääräisistä jutuista, joihin liittyy somekiusaamista ja jotka eivät ole mitenkään mustavalkoisia kiusaaja-kiusattu -juttuja. Monella koululla on Verso-vertaissovittelua, jossa toiset oppilaat toimivat sovittelijoina. Erona tähän katusovittelussa on täysin ulkopuolisten aikuisten sovittelijoiden tuki ja mahdollisuus toteuttaa sovittelu koulusta irrallisena. Usein myös vanhemmat tarvitsevat kuuntelijaa ja tukea pitkään jatkuneessa lasten ja nuorten välisessä konfliktissa. Huoltajat ovat joko mukana katusovittelutapaamisissa tai antavat vähintään luvan tapaamisiin.

Yhteistyösovitteluissa ankkuripoliisi arvioi ensin jutun soveltuvuuden katusovitteluun poliisille tuleen rikosilmoituksen perusteella. Nämä jutut tulevat poliisilta sovittelutoimistoon katusovittelumerkinnällä. Niissä nuori saa itse sovittelussa aivan saman palvelun kuin muissakin sovittelutoimiston rikos- ja riita-asioiden sovitteluissa. Toisena sovittelijana, vapaaehtoissovittelijan parina, vain on katusovittelija. Katusovittelu tarjoaa lisäpalvelua sovittelun jälkeen, mikäli nuori tai hänen perheensä tarvitsee vielä muuta tukea. Tällöin katusovittelijalla on mahdollisuus ohjata perhettä muihin palveluihin ja kulkea nuoren rinnalla tarvittavan ajan.

Seurantaa ja palautteen keräämistä

Katusovittelu toimii myös seurantaan ja arviointiin liittyvänä lisäresurssina sovittelutoimistolle. Katusovittelija kysyy joka sovittelun jälkeen nuorilta luvan olla yhteydessä myöhemmin. Sekä viranomaisia että katusovittelua kiinnostaa, mitä nuorelle myöhemmin kuuluu ja millaisia vaikutuksia sovittelulla oli nuoren elämään. Toiveena on saada myös kehittämisehdotuksia nuorilta.

Nuorilta olisi hyvä saada myös välitöntä palautetta. Turun NMKY kokeileekin katusovittelupalautteen keräämistä omien sovittelujensa yhteydessä tabletilla, jolta löytyy erikseen nuorille ja huoltajille tehdyt palautelomakkeet. Palautejärjestelmää on päästy jo vähän kokeilemaan ja edelleen muokattu kysymyksiä helpommin käsitettäviksi mm. vieraskielisiltä nuorilta tulleen sanastopalautteen mukaan.

“Niin hieno juttu tää sovittelu, kun heti puututaan”

Kaikkein tärkeintä sovittelutyössä  on kuitenkin kuulla, että nuoren olo parani sovittelun jälkeen ja että sovittelusta oli hyötyä tilanteessa. Joissakin tilanteissa pelkästään osapuolten erikseen tapaamiset ovat riittäneet tilanteen helpottumiseen. Joillekin taas koko prosessin loppuunvieminen ja kirjallinen sovittelusopimus ovat tärkeitä. Jos sovittelu jostain syystä keskeytyy, katusovittelijat pohtivat muita keinoja nuoren auttamiseksi. Ketään ei jätetä yksin, vaan apua tarjotaan aina.

 

Paula Nurminen
Sovittelukoordinaattori

Lisää tietoa katusovittelusta:
https://www.ymcaturku.fi/tukea-elamaan/katusovittelu-2/
https://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/katusovittelu