Liikkeellä hyvää oloa!

Vuoden 2021 alussa käynnistyneen Liike-hankkeen toiminnan avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita liikuntatoiminnan ulkopuolelle jääviä nuoria. Samalla luodaan keinoja, joilla liikunnan avulla myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, toiminta ja työkyky lisääntyvät ja elämän laatu paranee.

Liike-hanke luo keinoja, joilla tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia nuoria, lisätään heidän aktiivisuuttaan ja järjestetään turvallista liikuntatoimintaa. Nuorille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja sitä kautta tasoitetaan hyvinvointieroja väestössä. Toiminnalla tavoitellaan pieniä muutoksia arjessa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä.

Kohderyhmän nuoret jäävät liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. He voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liikkumattomuuden taustalla voi olla mm. kavereiden puute, vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan ja sosiaalisten taitojen puute. Liike-hankkeessa nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessa ja itselle ominaisella tavalla sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toimintaan hakeutuneista nuorista.

Hanketyöntekijänä eli liikuntaetsivänä Turun NMKY:ssa toimii Tanja Adel, jolla on pitkä kokemus sekä psykiatrisesta sairaanhoidosta että liikunnasta. Tanjan arkeen liikunta kuuluu aktiivisesti sekä liikkujana, että liikuttajana. Hän on aiemmin vastannut yleisurheilukoulun toiminnan pyörittämisestä sekä valmentamisesta ja vetänyt erilaisia ryhmäliikuntatunteja. Tanjan ammatillinen osaaminen tulee sairaanhoitajan töistä, joita hän on tehnyt mielenterveyspuolella yli kymmenen vuoden ajan. Tanja opiskelee samanaikaisesti myös psyykkiseksi valmentajaksi.

Toiminnan myötä nuorella on mahdollisuus osallistua yksilötoimintaan, pienryhmäaktivointiin ja/tai ryhmäliikuntaan. Myös digitoimintaa hyödynnetään.

Yksilötoiminnassa mietitään hanketyöntekijän kanssa luontevat paikat lisätä aktiivisuutta (esimerkiksi istumista vähentämällä, kävelyä/pyöräilyä/portaita suosimalla, kotiharjoittelua toteuttamalla, hankkeen toimintaan osallistumalla). Yksilötoiminnassa hanketyöntekijä on nuoren rinnalla liikkumassa, hän rohkaisee, auttaa, neuvoo sekä opastaa nuorta. Mukaan voidaan ottaa myös psyykkistä valmennusta, mikäli nuori kokee sen itselleen tarpeellisena.

Yksilötoiminnan rinnalla tai sen jälkeen on mahdollista käydä pienryhmäaktivoinnissa ja/tai ryhmäliikunnassa, joita hanketyöntekijä myös ohjaa. Pienryhmäaktivoinnin ja ryhmäliikunnan tarkoituksena on mahdollistaa tuen tarpeessa olevien nuorten keskinäinen kohtaaminen ja toiminnallinen yhdessä olo sekä saada esille liikunnan ilo.

Ryhmätoiminnoissa huomioidaan osallistujien toiveet, toimintaympäristönä voivat olla mm. liikuntatilat, ulkoliikuntapaikat ja luonto. Liikuntamuotoina voivat olla esimerkiksi erilaiset juoksuharjoitteet, kehonpaino-harjoittelu, kehonhuolto, toiminnallinen harjoittelu. Pienryhmäaktivoinnissa ja ryhmäliikunnassa on mahdollisuus saada itselle toiminnan kautta kaveri myös vapaa-ajan omatoimiseen liikkumiseen.

Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä Liikuntaetsivään. Yhteyttä voi ottaa joko nuori itse tai hänen verkostonsa nuoren luvalla. Yhdessä sovitaan alkutapaaminen, jossa kartoitetaan nuoren tarpeet ja sovitaan etenemissuunnitelmasta.

Liike-hanke on Suomen NMKY-liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Liike-hankkeeseen ohjaudutaan osahankkeita toteuttavien organisaatioiden ja paikallisten yhteistyökumppaneidensa kautta.

Lisää Liikkeelle-hankkeesta verkkosivuilla

Lisätietoja:

Liikuntaetsivä Tanja Adel tanja.adel@ymca.fi p. 050 336 2748