Tunnista oma, työkaverin ja organisaation osaaminen. Miksi? Osaamiskartoitus- ja kartta, mitä ne ovat?

Sosiaali- ja terveysalan työ muuttuu hurjalla vauhdilla. Siirtyminen hyvinvointialueisiin, huoli yhteiskunnan velkaantumisesta pakottaa nyt jokaisen organisaation ja yksilön miettimään mikä on tarpeellista. Saman asian eteen joutuu luonnollisesti myös kolmas sektori.

Tämä koskee meitä yksilöinä jokaista, nyt jos koskaan on hyvä tietää oma osaamisen taso. Oman organisaation osaaminen ja sen kehittäminen on entistä enemmän tarvelähtöistä ja suunnitelmallista. Tulevaisuuden niukat ajat synnyttävät kilpailua ja siihen pitää olla valmis.

Osaamisen kartoittaminen – miksi?

Osaaminen on aina voimavara. Sekä yksilö, että organisaatio menestyvät, kun erilainen osaaminen ymmärretään ja kohdataan voimavarana. Osaaminen on monipuolinen käsite, joka hetken pohdinnalla alkaa laajenemaan. Se ei ole vain summa koulusivistyksestä ja taidoista. Turun NMKY:lle tehtiin opinnäytetyön toimeksiantona osaamisenkartoitus ja visuaalinen osaamiskartta. Osaaminen lähtee organisaation strategiasta ja visiosta. NMKY:n strategia ohjaa kaikkea toimintaa. Esimerkkinä nuorisotyö ja erilaiset hankkeet Turun NMKY:llä.

Prosessit, tiedot ja taidot muodostavat seuraavan osaamisen kokonaisuuden. Kolmas kokonaisuuden lohko on henkilökohtainen osaaminen ja kokemus. Syytä ei ole myöskään unohtaa niin sanottua hiljaista tietoa. Näistä kaikista muodostuu kokonaisuus, joka on organisaation tärkein voimavara ja pääoma. Tämän kokonaisuuden ollessa selkeä, suunnitelmallisesti käytössä ja sen vaikuttavuutta seurataan, on se merkittävä kilpailuvaltti kenelle tahansa, muuttuvassa maailmassa.

Osaamiskartta

Työ on osaamista sanovat Tuomi & Sumkin kirjassa Osaamisen ja työn johtaminen. Tieto, taito ja kokemus muodostavat osaamisen kokonaisuuden. Osaamiskartan avulla voidaan tätä kokonaisuutta kuvata. Kartan avulla henkilöstö osoittaa organisaation johdolle osaamisensa ja organisaatio sitten sisäisesti ja ulkoisesti. NMKY:llä päädyttiin ensin tekemään visuaalinen osaamiskartta. Karttaan kerättiin kahdeksaan eri lohkoon erilaisia asioita, jotka kuvastavat NMKY:n monipuolista osaamista. Koulutus, kielitaito ja työsuhteiden pituudet perustietoina. Lopuissa lohkoissa sitten mennään syvemmälle ihmisten osaamiseen ja taitoihin. erityisosaaminen, työmenetelmät ja työkokemus. NMKY tekee laaja-alaista työtä ihmisten kanssa, näin ollen osaamiskarttaan nostettiin omaksi lohkokseen vielä kohtaaminen. Kunnioittava, turvallinen ja luottamuksellinen kohtaaminen ja vuorovaikutus on osaamista jonka merkitys vain kasvaa.

Itse osaamiskartta voidaan toteuttaa luovasti organisaation tasolta aina yksilötasolle ja henkilökohtaisten osaamistasojen määrittelyyn. Erityisesti osaamisen markkinoinnissa kartan avulla organisaation ulkopuolelle, on hyvä muistaa, että osaaminen on myös aina henkilökohtainen asia yksilölle. Osaamisen kartoittaminen ja osaamiskartan laadinta on hyvä saattaa myös eettisen pohdinnan kohteeksi.

Osaamisensa tunteva organisaatio on ammattimainen ja pärjää niukkojen aikojen yli.

Helsingin sanomien pääkirjoituksessa 19. huhtikuuta oli nostettu esille hallituksen 130 milj. euron leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksista. Kolmannen sektorin merkitystä tuskin kukaan haluaa kiistää. Leikkausten kokonaismäärä on kuitenkin niin suuri, että se on monelle järjestölle kuolinisku. (Helsingin Sanomat 2024.)

Opinnäytetyönä tehty NMKY:n osaamisen kartoitus osuu hyvään kohtaan. Turkulainen 130-vuotias yhdistys on nähnyt maailman ja yhteiskunnan muutoksia ja tuulisia aikoja ennenkin. Myös NMKY:llä tulee trimmata organisaatio parhaaseen mahdolliseen kuntoon. Vain tällä voidaan varmistaa tarjoamiemme palveluiden jatkuvuus. Lasten- ja nuorten kanssa tehtävä työ saa osumansa leikkauksista. Sijaishuollon jälkihuolto ja maahan muuttaneiden kanssa tehtävä työ omat osumansa. Osaava, kehittyvä ja vaikuttavuudeltaan arvioitu tuloksellinen organisaatio menestyy jatkossakin.

Valtio jakaa tänä vuonna 384 milj. euroa sote-järjestöille. Jatkossa 100 miljoonan euron leikkaus lisää kilpailua ja on monelle vaikea asia. Siksi osaaminen ja vaikuttavuuden arviointi, on aina vain tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa. NMKY:llä ollaan tähän valmiita!

 

Markku Estala

Kirjoittaja työskentelee Turun NMKY:n maahanmuuttajapalveluissa asiantuntijana ja on laatinut opinnäytetyönä Turun NMKY:lle osaamisen kartoituksen