Toiminnan strategiset valinnat – Hankkeet

Hankkeilla vastataan ammatillisesti ja eettisesti yhteiskunnassa esiintyviin erityisesti nuorten tarpeisiin ja ongelmiin taloudellisesti vastuullisella tavalla.

Hansan nuorisotila

Hansan pop up -nuorisotila on 13-17-vuotiaille nuorille suunnattu kohtaa- mispaikka, joka toimii Turun NMKY:n työntekijöiden vetämänä maanantaista perjantaihin klo 14-20.45. Tilalla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaa, tavata kavereita sekä päästä puhumaan nuorisotyöntekijöiden kanssa elämän iloista ja suruista.

Tavoitteena on osallistaa nuoria enemmän mukaan tilan toimintaan ja kehittämiseen. Päättymättömänä tavoitteena on edelleen nuorten aito kohtaaminen ja heidän kokemuksensa kuulluksi tulemisesta. Työntekijöiden jaksamiseen on tarkoitus panostaa vielä enemmän, jottei kukaan uuvu työtaakan alle. Tavoitteena on lisäksi organisaatioverkostojen kasvattaminen ja tarpeen mukaan nuorten ohjaaminen oikeiden palveluiden piiriin.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat muun muassa tilakokoukset ja palautteiden keruu nuorilta sekä myös ympäristön liiketiloilta. Työnohjauksen, säännöllisten palaverien ja purkujen avulla tuetaan työntekijöiden jaksamista ja raportointia iltojen sujumisesta lisätään. Tietyt työntekijät on tarkoitus vakiinnuttaa tilalle, jotta työntekijät eivät vaihtuisi niin usein ja kaikki olisivat perillä tilan ja nuorten tapahtumista. Työntekijöiden ja nuorten kesken päivitetään myös tilan sääntöjä, jotta kaikille olisi yhteneväiset toimintatavat. Organisaatioverkostojen kasvu saavutetaan monipuolisella yhteistyöllä ja jalkautumisella.

Hansan nuorisotilan toiminta jatkuu, mikäli Turun NMKY tulee kilpailutuksen kautta valituksi toiminnan toteuttajaksi vuosille 2020-2022.

Yökoris

Yökoris on 14-23 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua mata- lan kynnyksen liikunnallista toimintaa. Toiminnan keskeisenä ideana on luoda monikulttuuriselle nuorisolle yhteisö, jolla on mielekästä toimintaa ja johon jokainen voi tuntea kuuluvansa. Yökoris antaa myös mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa.

Vuonna 2020 tavoitteena on monipuolistaa Yökoris-toimintaa, tarjota enemmän matalan kynnyksen vaihtoehtoja ja siten saavuttaa enemmän osallistujia. Yökoris tuodaan vahvemmin esille Turussa ja toiminta tavoittaa enemmän nuoria.

Toimintaa järjestetään eri puolilla Turkua pääasiassa avoimina tapahtumina. Talvikaudella toiminta on sisätiloissa kouluilla, lämpimänä aikana ulkokentillä. Toimintaan tuodaan uusia toiminnallisia mahdollisuuksia koripallon ja jalkapallon lisäksi. Osallistujilta kerätään palautteita toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Yökoris tekee enemmän yhteistyötä erilaisten yhteistyötahojen ja lajiedustajien kanssa. Viestintää vahvistetaan olemalla vahvemmin esillä somessa.

KouluSopu

KouluSopu on koulukiusaamisen ehkäisyyn perustettu hanke, joka tarjoaa apua kouluille ja perheille lasten ja nuorten välisten konfliktien selvittämi- seen. Tilanteen mukaan kaksi nuorisotyöntekijää suunnittelee toimintakerrat vastaamaan herännyttä huolta. Menetelmät koostuvat muun muassa osapuolten kuulemisesta, keskusteluista ja ryhmäyttämisharjoitteista sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittämisestä. Työtä voidaan tehdä yksilö-, pienryhmä- ja koko luokkatyöskentelynä.

Suurimpana tavoitteena on puuttua kiusaamiseen ja turvata nuorille turvallinen koulupäivä, sekä saada KouluSopu tunnetuksi mahdollisimman monessa koulussa ja yhteistyöverkostossa. Työtä tehdään laadukkaasti ja asiakkaan toiveita kunnioittaen. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen kulkee kiusaamisen ehkäisyn rinnalla, joten työntekijöiden on oltava aidosti läsnä ja kohdattava nuoret yksilöinä ja ennakkoluulottomasti.

Vuonna 2020 toiminnassa panostetaan huolelliseen suunnitteluun aina tapauskohtaisesti, tehokkaaseen tiimityöskentelyyn sekä asiakkaiden että nuorten kuulemiseen. Jatkuvasti kerätään palautetta niin nuorilta kuin kouluiltakin ja näyttöä siitä, miten KouluSopu vastaa heränneeseen tarpeeseen. Tehokkaalla markkinoinnilla ja verkostojen laajentamisella saatetaan myös hanketta mahdollisimman laajaan tietoisuuteen. KouluSopu pystyy vastaamaan koulun yhteydenottoon nopeasti joustavuutensa ansiosta ja toimintaa on mahdollista jatkaa muutamasta tapaamiskerrasta useampaan kuukauteen.

Katusovittelu

Katusovitteluhanke (STEA) tarjoaa turvallisen ympäristön alle 18-vuotiai- den konfliktien selvittämiseen. Katusovittelussa nuoret voivat selvittää kiusaamista, riitoja ja lieviä rikoksia kahden ulkopuolisen aikuisen sovittelijan kanssa. Katu-sovittelu antaa mahdollisuuden vastuun kantamiseen, teon korvaamiseen ja sovinnon tekemiseen.

Toiminnan tavoitteena on ennen kaikkea auttaa ja tukea nuoria konfliktien lopettamisessa sekä omien tekojen seurausten ymmärtämisessä että vastuun ottamisessa. Samalla ehkäistään rikollisen elämäntavan omaksumista ja tarjotaan uusia keinoja konfliktien ratkaisemiseen. Tavoitteena on nuoren ja koko perheen hyvinvoinnin lisääntyminen. Toiminnan viranomaisyhteistyön tavoitteena on paikallisen katusovittelumallin luominen ja nuorten sovittelujen kehittäminen.

Konfliktin lopettamiseksi järjestetään sovittelutapaamisia ja seurataan, että niissä sovitut asiat toteutuvat. Nuorten sovittelujen kehittämiseksi luodaan ja kokeillaan erilaisia palautteenkeruutapoja. Hyvinvoinnin lisäämiseksi tarjotaan palveluohjausta ja kuljetaan tarvittaessa nuoren rinnalla. Paikallisen katusovittelumallin luomiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä Ankkuri-toiminnan, Varsinais-Suomen sovittelutoimiston, Rikosuhripäivystyksen, Aseman Lapset ry:n ja THL:n kanssa.

Maahanmuuttajapalvelut

Toiminnan sisältönä on maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden neuvon- ta ja ohjaaminen palveluohjauksen keinoin. Pitkään Suomessa asuneella maahanmuuttajalla saattaa elämässä tulla vastaan haaste tai ongelma, joka voi lamaannuttaa pahimmassa tapauksessa koko elämän.

Maahanmuuttajapalveluiden kaksi työntekijää auttavat asiakasta kokonaisvaltaisesti, rinnalla kulkien. Tavoitteena elämänlaadun kohentuminen, yhteiskunnan tuntemuksen lisääntyminen ja kielitaidon paraneminen. Palvelu on pääsääntöisesti suomenkielistä.

Työntekijät liikkuvat joustavasti Turun talousalueella. Asiakkaita tavataan toimistolla, kaupungilla, kouluissa ja työpaikoilla. Suurin osa asiakkaista tulee ajanvarauksella, aika järjestyy yleensä 1-2 päivän sisällä, jolloin asiakkaan kanssa päästään nopeasti alkuun. Keskustelulle ja asiaan perehtymiseen varataan aikaa reilusti – luottamuksen luominen asiakkaan ja työntekijän välille on yksi tärkeimmistä asioista.

Yhteistyötä tehdään oppilaitosten sekä eri yhteistyökumppanien, myös viranomaisten kanssa. Maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluohjausta Uudessakaupungissa jatketaan, tämä on vahvasti maahanmuuttaja-asiakkaiden työssäkäyntialuetta. Yhteistyössä toimitaan tarvittaessa myös Valmet Automotiven, ja Uudenkaupungin kaupungin kanssa.

Palveluohjauksen mallia on juurrutettu ja omaa asiantuntijatietoa jaetaan luennoimalla ja kouluttamalla.

Konkreettinen tavoite on asiakkaiden elämänlaadun parantuminen, psykososiaalinen tuki ja osaamisen kehittyminen. Vuonna 2020 tapahtuu pitkäaikaisen työntekijän eläkkeelle lähtö ja uuden työntekijän sisäänajo. Työ jatkuu hyväksi koetulla konseptilla yhdessä asiakkaiden kanssa.

Maahanmuuttajapalvelut toimivat STEA:n tuella.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo

Nuorten Kohtaamispaikka Toivo tarjoaa aktivoivaa, toiminnallista ja kun- toutusta tukevaa päivätoimintaa sekä palveluohjausta 17-28 -vuotiaille nuorille aikuisille STEA:n tuella.

Kohtaamispaikan matalakynnyksinen toiminta vastaa kohderyhmänsä tuen tarpeisiin ja luo toiminnan kautta mahdollisuuksia osallistumiseen ja yhdessä toimimiseen nuoren voimavarojen mukaan osallistavalla otteella.

Toiminta keskittyy kohtaamispaikkaan, joka tarjoaa nuorille turvallisen tilan, apua ja tukea nuoren toivomissa asioissa, mahdollisuuden jakaa arkeaan, voimaantua ja osallistua.

Kohtaamispaikalla nuoret kohdataan ja huomioidaan sekä yksilötasolla että osana Toivon kävijäyhteisöä. Kohtaamispaikka on osa paikallista nuoria aikuisia tukevaa verkostoa ja tekee aktiivisesti ja joustavasti yhteistyötä, jonka perustana ovat kohtaamispaikan nuorten tarpeet ja toiveet. Kohtaamispaikan kävijä- ja sidosryhmäpalautteita hyödynnetään aktiivisesti toiminnan arjen toteutuksessa ja kehittämisessä.