Tukitoiminnot

Tukitoimintojen tarkoitus on toiminnan jatkuvuuden mahdollistaminen sekä avaintoimijoiden sitouttaminen.
Tukitoiminnoilla vahvistetaan omatoimista rahoitusta ja huolehditaan yhdistyksen johtamisesta, taloudenpidosta, toiminnan rakenteiden ylläpidosta sekä viestinnästä.

Laadukas johtaminen

Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan mahdollisesti koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.

Johtokunta

Paavo Vilpo puheenjohtaja valittu kaudelle 2018-2020
Leena Casagrande varapuheenjohtaja valittu kaudelle 2018-2020
Jörgen Björkman valittu kaudelle 2019-2021
Keijo Ketonen valittu kaudelle 2017-2019
Mikko Laitila valittu kaudelle 2018-2020
Harri Lindblom valittu kaudelle 2019-2021
Harri Nieminen valittu kaudelle 2019
Kristian Robertsson valittu kaudelle 2017-2019
Iina Salmi valittu kaudelle 2018-2020
Jan-Henrik Strandell valittu kaudelle 2019-2021
Eemil Taipalus valittu kaudelle 2018-2020
Tuula von Zweygbergk valittu kaudelle 2017-2019

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Paavo Vilpo on ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajuudesta kautensa lopuksi vuonna 2020. Laadukkaan johtamisen näkökulmasta vuoden 2020 yhtenä merkittävänä haasteena tulleekin olemaan sopivan puheenjohtajaehdokkaan / -ehdokkaiden löytäminen.

Tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastajana vuosikymmeniä toiminut KHT, JHT Pertti Keskinen on jäänyt eläkkeelle vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 syyskokous valitsee tilintarkastajan vuosille 2019 ja 2020.

Tilintarkastajan vaihtaminen ja uuden tutustuttaminen talon tapoihin ja käytäntöihin on yksi vuoden 2020 tulevista haasteista.

Työvaliokunta

Johtokunta on nimennyt työvaliokunnan asioiden valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan valitsema jäsen. Työvaliokunnan esittelijänä toimii pääsihteeri ja sihteerinä hallintosihteeri.

Strategian toteutuminen

Yhdistyksen toiminnan linjauksiin vaikuttavat NMKY:n Maailmanliiton, Euroopan NMKY:n ja Suomen NMKY:n strategiset painopisteet.

NMKY:n Maailmanliiton strategia THE WAY vuosille 2018-2022 hyväksyttiin 19. Maailmanliiton kokouksessa Thaimaassa 2018 teemalla ”Nuorten voimaantuminen hyvän puolesta”. Uusi strategia perustuu NEW WAY -strategian puitteissa aloitettuun ja OUR WAY -strategian myötä edelleen kehitettyyn toimintaan, laajentaen sitä edelleen. Strategian tarkoituksena on mahdollistaa se, että NMKY-liikkeellä olisi mahdollisimman suuri myönteinen vaikutus nykypäivän maailmaan. Strategian mukaisesti jokaisen NMKY-yksikön tulisi keskittyä perusteellisemmin nuorten voimaantumiseen.

Turun NMKY:n pääsihteeri osallistuu vuonna 2020 Suomen YMCA:n Liiton strategiatyöhön osana strategiatyöryhmää sekä ohjausryhmää. Turun NMKY:lle laaditun strategian toteutumista seurataan toimintaryhmittäin.

Resurssit

Henkilöstö

Pääsihteeri johtaa kaikkea yhdistyksen toimintaa johtokunnan ohjeiden ja määräysten mukaisesti apunaan toiminnanjohtajat ja muu henkilökunta. Eri toimialoilla ja hankkeissa on päätoimisia, osa-aikaisia ja palkkiotoimisia työntekijöitä. Yhdistys maksaa kuukausittain palkkoja yli 50 eri henkilölle. Vuosittain palkkoja ja palkkioita suoritetaan lähes sadalle henkilölle. Vapaaehtoisia on noin 300.

Vuonna 2020 jatketaan työntekijöiden työhyvinvointiin keskittyvää työtä yhteisissä työntekijäkokouksissa sekä laaditaan yhdistykselle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jonka osalta tehdään kysely yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta Turun NMKY:ssä.

Talous

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tulos on negatiivinen, mikä kertoo tulojen käyttämisestä täysimääräisesti toiminnan järjestämiseen. Varsinaisen toiminnan alijäämä katetaan pitkälti NMKY:n kiinteistöjen vuokratuotoilla, yhdistyksen omistaman yrityksen BSM-Palvelut Oy:n osingolla, hallintopalkkioilla sekä erilaisilla avustuksilla.

Vuoden 2020 talousarvio on edellisiä vuosia parempi. Osittain tämä selittyy vuoden 2019 aikana tehdyistä korjaustoimenpiteistä, mutta suurin merkitys on STEA:lta haetuilla yleiskulukorvauksilla, jotka toteutuessaan ovat lähes 87 000 euroa.

Toiminnan kiinteiden kustannusten kasvaessa yhä suurempi osa toimintabudjetista katetaan lisääntyvien projektien, yhteistoimintasopimusten ja muun oman varainhankinnan tuotolla. Toimintavuoden aikana pyritään kasvattamaan omaa varainhankintaa entisestään ja pitämään kulukuri tiukkana. Myös kunnan ja seurakunnan tuki on merkittävää.

Toimintaan suunnattuja resursseja ei ole tarkoitus vuonna 2020 erityisesti kasvattaa. Turun NMKY osallistuu Turun kaupungin kilpailutukseen nuorisotyön tekemisestä Kauppakeskus Hansassa. Osastojen oman varainhankinnan lisäämiseen kannustetaan sekä toiminnan resurssien oikein suuntaamiseen. Osastojen taloutta hoidetaan joko osana yhdistyksen taloudenhoitoa tai tulosvastuullisina yksikköinä. Yhdistyksen maksuvalmiuden seuranta on jatkuva. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu.

Viestintä

Turun NMKY:n viestintä tekee yhdistyksen toiminnan näkyväksi ja kuuluvaksi. Yhdistyksen monipuolisen toiminnan tunnettuutta lisätään sekä yhdistyksen omissa toimintaryhmissä että alueellisesti.

Yhdistyksen toimintaa kuvaava vuosikirja toimitetaan yhteistyössä kaikkien toimintaryhmien kanssa. Vuosikirja julkaistaan verkkojulkaisuna ja tämän linkkiä jaetaan monikanavaisesti sekä verkkosivuilla että erilaisissa yhteistyö- ja jäsenviestintäyhteyksissä. Vuosikirjasta tehdään myös pieni painos jaettavaksi.

Ulkoisen viestinnän välineinä käytetään erityisesti n. kerran kuukaudessa toimitettavaa sähköistä uutiskirjettä.

Vuonna 2019 uusittujen yhdistyksen verkkosivujen toimivuutta ja käyttöastetta seurataan ja muutoksia ja kehitystyötä tehdään näistä saatavan tiedon perusteella. Sisällössä kiinnitetään huomiota erityisesti määriteltyjen keskeisten kohderyhmien tavoittamiseen.

Sosiaalisen median kanavat toimivat tärkeinä tiedotuskanavina.

Toimintavuoden aikana tullaan uusimaan Sirkkalankadun toimitilojen ikkunoiden teippauksia ja sisäpihan opastekylttejä vastaamaan nykyistä ilmettä. Myös Sirkkalankadun ja Kaskenkadun kiinteistöiden seiniin toteutetaan banderollimainokset mikäli niihin saadaan toimenpidelupa.

Sisäiseen viestintään käytettäviä Microsoft Office 365-palvelun tarjoamia kanavia kehitetään käyttäjäkunta huomioiden ja pyritään löytämään mahdollisimman helpot ja toimivat välineet sisäisen viestinnän toteuttamiseen.

Tilat

Omat toimitilat

Turun NMKY:n toiminnan laajentumisen myötä yhdistyksen omistamasta kerrostalosta Sirkkalankatu 27 on otettu toimistokäyttöön katutason toimistotilojen lisäksi kaksiot Musiikkiopiston ja Katusovittelun sekä KouluSovun käyttöön. Suurin osa kyseisen kiinteistön asunnoista on BSM Palvelut Oy:n käytössä tukinuoritoiminnassa. Vuonna 2020 ei ole tarkoitus ottaa enempää asuntoja omaan käyttöön.

Harvan saaren leirikeskus

Turun NMKY:n omistama Harvan saaren leirikeskus sijaitsee Turun saaristossa, n. 20 km päässä Turusta. Harvassa on majoitustilaa jopa 60 hengelle ja hyvät toiminnalliset mahdollisuudet. Harvassa on mahdollisuus nauttia luonnosta, kokeilla uusia aktiviteetteja, löytää itsestään uusia puolia, itsenäistyä, ystävystyä ja luoda uusia unohtumattomia muistoja. Harvassa yhteisöllisyys korostuu ja siellä on mahdollisuus jaettuun, turvalliseen ryhmäkokemukseen.

Harvan toimintakausi on huhtikuusta marraskuulle. Kesäkausi on varattu Turun NMKY:n leiritoiminnan käyttöön, sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimintaan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Kevään ja syksyn aikana Harvan käyttö keskittyy viikonloppuihin ja arkisin leirikeskus on käytettävissä mm. leirikouluille, kokouksille ja erilaiseen työyhteisökäyttöön.

Tavoitteet 2020

  • Kesäkausi on täynnä Turun NMKY:n omaa leiritoimintaa, sekä mahdollisuuksien mukaan muuta toimintaa. Harva on viikonloppukäytössä touko-, elo-, syys- ja lokakuussa. Syyskauden arkipäiviin saadaan leirikouluja, työyhteisövierailuja ja kokouksia.
  • Rakennukset ja toimintamahdollisuudet Harvassa ovat toimivia, turvallisia ja helposti käytettäviä.
  • Kaikki saaren käyttäjät sitoutuvat saaren sääntöihin ja toimintatapoihin. Säännöt ovat helposti saatavilla ja omaksuttavissa.
  • Harvan saaren leirikeskus toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Harvasta tiedottamista ja viestintää parannetaan kehittämällä verkkosivuja ja ohjeita, sekä asiakirjoja ja suunnitelmia. Sosiaalisen median näkyvyyttä lisätään ja varauskalenterin vapaita aikoja tarjotaan oman yhdistyksen sisällä ja yhteistyökumppaneille.

Kesäkaudeksi Harvaan palkataan kesäisäntä toukokuusta elokuulle. Saaren huoltoon ja ylläpitoon kiinnitetään enemmän huomiota, jota varten ohjeistuksia ja sääntöjä päivitetään. Mahdollisiin ongelmiin varaudutaan hyvällä suunnittelulla ja ennaltaehkäisevillä huoltotoimenpiteillä, sekä sisäisellä tiedottamisella. Ruokahuollossa tehdään yhteistyötä Heinänokan keittiön kanssa ja keittiöön palkataan tarpeen mukaan tapahtumakohtaisia leirikokkeja.

Leirikeskuksen toiminnasta vastaa yhdistyksen järjestötoiminnanjohtaja. Kesäkaudella kesäisäntä huolehtii Harvan kunnosta ja siisteydestä, sekä ryhmien venekuljetuksista ja ohjeistuksista.

Jatkuvuus

Turun NMKY kuuluu kansainväliseen NMKY-liikkeeseen, joka sai alkunsa Englannissa 1844. Ensimmäinen NMKY:n Maailmankokous pidettiin Pariisissa 1855, jota ajankohtaa pidetään NMKY:n Maailmanliikkeen syntynä. Suomeen NMKY-liike rantautui 1886 kun Turun nuorukaisyhdistys perustettiin. Turun NMKY perustettiin 1893 ja siitä lähtien toiminta on jatkunut keskeytymättä.

Yhdistys katsoo tulevaan ja on ajan hermolla. Pitkä ja kunnioitettava historia ja perinteet muodostavat pohjan olemassaololle. Jatkuvuus näkyy myös käytännön työssä; toimintaa järjestettäessä mm. pienistä koripalloilijoista ja musiikkioppilaista senioriaamukahveihin.