Varsinainen toiminta – hankkeet

Osa Turun NMKY:n tekemästä työstä on mahdollista ulkopuolisen rahoituksen turvin – hanketoiminta vastaa yhteiskunnassa esiintyviin tarpeisiin ja on yleensä määräaikaista.

Maahanmuuttajapalvelut

 

NMKY:n Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat palveluohjausta maahanmuuttajille Turun talousalueella. Toiminnan kohderyhmä ovat pidempään Suomessa asuneet vieraskieliset ja maahanmuuttajat.

Toiminnan tavoitteet ovat muotoutuneet kohderyhmän avuntarpeista käsin. 2022 toiminta-kauden tavoitteiksi on asetettu auttaa asiakkaita kaikissa niissä elämän osa-alueissa joissa asiakasryhmät voivat kokea tuen tarvetta.

Maahanmuuttajapalvelut auttaa oman talouden ja rahankäytön haasteissa, perhe, parisuhde ja avioeroasioissa, opinnoissa, työelämään sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Mielenterveyden haasteet, ja psykososiaalinen tuki ovat olennainen osa työtä. Maahanmuuttajille suunnatun palveluohjauksen ohella työntekijät kouluttavat ja luennoivat monikulttuurisuuden kohtaamisesta ilmiönä ja asiakastyössä. Työhön kuuluu myös monipuolinen verkostoituminen eri toimijoiden kanssa.

Työ jatkuu vakiintuneena, hyväksi koetulla konseptilla yhdessä asiakkaiden kanssa. 2022 on maahanmuuttajapalveluiden 14. toimintavuosi.

Maahanmuuttajapalveluissa toimii kaksi työntekijää. Asiakkaita tavataan toimistolla, kaupungilla, kouluissa ja työpaikoilla. Käytössä ovat myös laajat työvälineet verkkopalveluohjauksen toteutumiseen. Aikaa keskustelulle ja asiakkaan kokonaisvaltaiselle kohtaamiselle varataan runsaasti. Maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluohjausta Uudessakaupungissa jatketaan. Yhteistyötä tehdään oppilaitosten ja eri yhteistyökumppanien kanssa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo

 

Nuorten Kohtaamispaikka Toivo tarjoaa aktivoivaa, toiminnallista ja kuntoutumista tukevaa päivätoimintaa sekä palveluohjausta 17–28-vuotiaille nuorille aikuisille. Kohtaamispaikan matalakynnyksinen toiminta vastaa kohderyhmänsä tuen tarpeisiin ja luo toiminnan kautta mahdollisuuksia osallistumiseen ja yhdessä toimimiseen nuoren voimavarojen mukaan osallistavalla otteella. 

Toiminta keskittyy kohtaamispaikkaan, joka tarjoaa nuorille turvallisen tilan, apua ja tukea nuoren toivomissa asioissa, mahdollisuuden jakaa arkeaan, voimaantua ja osallistua. 

Kohtaamispaikalla nuoret kohdataan ja huomioidaan sekä yksilötasolla että osana Toivon kävijäyhteisöä. Kohtaamispaikan toiminnalla mahdollistetaan myös vertaisuuden kokemuksia ja usein lievitetään yksinäisyyttä. Kohtaamispaikka on osa paikallista nuoria aikuisia tukevaa verkostoa ja tekee aktiivisesti ja joustavasti yhteistyötä, jonka perustana ovat kohtaamispaikan nuorten tarpeet ja toiveet. Kohtaamispaikan kävijä- ja sidosryhmä-palautteita hyödynnetään aktiivisesti toiminnan arjen toteutuksessa ja kehittämisessä.

Vuoden 2022 aikana kohtaamispaikka tarjoaa nuorille joustavasti ja koronatilanteen huomioiden mahdollisuuksia kohdatuksi tulemiselle. Toiminta pyrkii aktiivisesti tavoittamaan jo mukana olevia, että uusia kohderyhmään kuuluvia nuoria. Toivon toimintaan osallistuminen antaa nuorille mahdollisuuksia ylläpitää ja edistää hyvinvointiaan. Toimintaa Discord-palvelimen virtuaalisessa kohtaamispaikassa jatketaan edelleen fyysisen

 Toivon kohtaamispaikkatilan rinnalla. Discord on osoittautunut oivalliseksi tavaksi pitää yhteyksiä ja tarjota yhteisön tukea silloinkin, kun nuori ei syystä tai toisesta pysty kohtaamispaikalle tulemaan. Nuorten kanssa voidaan tavata arjessa myös jalkautuen heidän toivomiinsa ja heille helposti saavutettavissa oleviin paikkoihin.

Työskentely jatkuu aiempien vuosien tavoin. Toivossa on kolme sosiaaliohjaajaa nuoria varten. Vuonna 2022 Toivo on ollut jo 18 vuotta Turun katukuvassa avoinna nuorille aikuisille, joilla on tarvetta kohtaamispaikan tarjoamalle tuelle.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Kiusaamista ehkäisevä työ kouluissa

 

KISE-toiminta puuttuu nuorisotyön menetelmin ennaltaehkäisevästi sekä korjaavasti koulukiusaamiseen ja muihin peruskouluikäisten konflikteihin

 Turussa ja lähikunnissa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, puuttua, sovitella ja korjata peruskouluikäisten välisiä kiusaamistilanteita.

Ryhmä-, pienryhmä ja yksilötoimintaa suunnitellaan sekä toteutetaan luokan yksilöllisistä tarpeista lähtöisin. Harjoitellaan vuorovaikutus- ja kaveritaitoja, jotta konflikteihin saadaan ratkaisuja ja niitä voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä.

Yökoris 

 

Yökoris on 13-25-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua matalan kynnyksen nuorisotoimintaa, jota toteutetaan liikunnan keinoin. Toiminnan keskeisenä ideana on luoda monikulttuuriselle nuorisolle yhteisö, jolla on mielekästä toimintaa ja johon jokainen voi tuntea kuuluvansa. Yökoris antaa myös mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. 

Vuonna 2022 tavoitteena on monipuolistaa Yökoris-toimintaa, tarjota enemmän matalan kynnyksen vaihtoehtoja ja siten saavuttaa enemmän osallistujia. Yökoris tuodaan vahvemmin esille Turussa ja toiminta tavoittaa enemmän nuoria. Järjestää kävijöille leiri- ja retkitoimintaa.

Toimintaa järjestetään eri puolilla Turkua pääasiassa avoimina tapahtumina. Talvikaudella toiminta on sisätiloissa kouluilla, lämpimänä aikana ulkokentillä.  Toimintaan tuodaan uusia toiminnallisia mahdollisuuksia koripallon ja jalkapallon lisäksi. Osallistujilta kerätään palautteita toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Yökoris tekee enemmän yhteistyötä erilaisten yhteistyötahojen ja lajiedustajien kanssa. Viestintää vahvistetaan olemalla vahvemmin esillä somessa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-keskus STEA.

Katusovittelu

 

Katusovittelu tarjoaa turvallisen ympäristön alle 18-vuotiaiden konfliktien sekä rikos- ja riita-asioiden selvittämiseen. Nuori ja hänen perheensä saavat mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta sovittelussa puolueettomien ulkopuolisten aikuisten kanssa ja tarpeiden mukaista tukea ja ohjausta sovittelun jälkeen. Katusovittelu antaa mahdollisuuden vastuun kantamiseen, teon korvaamiseen ja sovinnon tekemiseen. 

Katusovittelun tavoitteena on vähentää nuorten tekemiä rikoksia ja saada sovitteluun tulleet konfliktit loppumaan. Sovittelussa nuoret oppivat uusia keinoja konfliktien ratkaisemiseen. Tätä kautta ehkäistään myös kiusaamista. Nuoren ja koko perheen hyvinvointi kohenee, kun asioita selvitetään kokonaisvaltaisesti ja niin, että osapuolet voivat itse vaikuttaa lopputulokseen. 

Toimintamuotoina ovat sovittelut ja keskustelut nuorten ja heidän lähipiirinsä kanssa sekä niihin liittyvä neuvonta ja ohjaus. Tilanteidenjälkiseurantaa tehdään olemalla yhteydessä nuoriin ja tapaamalla heitä. Mikäli sovittelun jälkeen ilmenee jatkotoimien tarvetta, niitä voidaan toteuttaa omana palveluna tai yhteistyössä Ankkuritoiminnan tai muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulutettujen katusovittelijoiden kanssa tavataan jatkossa säännöllisemmin. Varsinais-Suomen sovittelutoimiston kanssa kehitetään nuorten sovitteluja mm. yhteiskoulutusten avulla.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Liikkeellä hyvää oloa

 

Liike-hanke on Suomen NMKY-liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Liike-hankkeen toiminnan avulla etsitään, aktivoidaan ja liikutetaan 16–29-vuotiaita kokonaisvaltaista tukea tarvitsevia nuoria. Toiminnan avulla parannetaan kokonaisvaltaisesti nuorten hyvinvointia, niin että, toiminta- ja työkyky lisääntyvät ja elämänlaatu paranee.

Vuonna 2022 Liike-hankkeen avulla saadaan nuoret liikkumaan aiempaa enemmän ja kehitetään arjen toimintakykyä (nukkuminen, syöminen, arkirytmi) eli sekä fyysinen että psyykkinen terveys paranee. Liike-hankkeen kautta nuoren itsetunto kehittyy ja uskallus kotoa poistumiseen paranee, jolloin mahdollistuu mm. kuntoutus, opiskelu tai työtoiminta. Nuori löytää myös itseään kiinnostavan liikuntamuodon ja tutustuu uusiin ihmisiin. Osaa nuorista voidaan hyödyntää myös jatkossa palkkaamalla heidät apuohjaajiksi toimintaan.

Liike-hanke liikuttaa aktiivisesti 16-29-vuotiaita kokonaisvaltaista tukea tarvitsevia nuoria sekä yksilöohjauksen että pienryhmätoiminnan kautta. Nuoria palkataan apuohjaajiksi toimintaan ja myös ulkopuoliset ammattilaiset käyvät opettamassa muutamia kertoja spesifejä lajeja. Tavoitteena on mahdollistaa jatkossa vielä enemmän lajikokeiluja oman lajin löytämiseksi sekä sellaisten liikunnallisten elämysten tarjoamisia, joihin kohderyhmän
nuorilla ei muuten ole mahdollisuuksia tai uskallusta. Tavoitteena on hankkia myös hieman lisää liikuntavälineitä peruslajien toteuttamiseksi.

Vuonna 2022 toteutetaan myös puolen päivän tai koko päivän pituinen Liike-hankkeen päivä, johon kaikilla Turun Liike-hankkeen nuorilla on mahdollisuus osallistua. Liike-hankkeen nuorille järjestetään myös muutama luento (ravitsemus, nukkuminen, itsetunto). Tavoitteena on olla aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa (instagram) ja lisätä muita sosiaalisen median kanavia.

Toiminnan rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Stiftelsen Eschnerska Frilasaretet.

Virkistymistä ja vertaistoimintaa

 

Virkistymistä ja vertaistoimintaa –hanke tarjoaa nuorille ja heidän lähipiirilleen mahdollisuuksia voimavarojen latautumiseen koronapandemian vaikutusten jäljiltä. Hanke toteuttaa toiminnallista ja kulttuurillista vertaisryhmätoimintaa sekä leiritoimintaa. 

Tavoitteena on yhteistyöjärjestöjen tai muiden verkostojen avulla kohderyhmään kuuluvien nuorten ja heidän lähipiirinsä tavoittaminen sekä heidän voimavarojensa vahvistaminen vertaisryhmä- ja leiritoiminnalla. 

VirVe toimii rinnakkain kiusaamista ehkäisevän työn ja katusovittelun kanssa. Näiden kahden hankkeen kautta tavoitetaan kohderyhmään kuuluvia nuoria. Toiminta suunnitellaan vastaamaan osallistujien mielenkiinnon kohteita positiivisten ja voimaannuttavien kokemusten luomiseksi. 

Toiminnan rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.