Varsinainen toiminta – partiotoiminta

Partiotoiminta on yksi vanhimmista Turun NMKY:lla edelleen olemassa olevista toiminnoista. Ensimmäinen lippukunnista Auran Tähti Pojat perustettiin vuonna 1917 ja se on samalla myös yksi Turun vanhimmista lippukunnista. 

Partio on toimintamuotona käytössä koko YMCA:n maailmanlaajuisessa toiminnassa. YMCA-liike on aikoinaan ollut vaikuttamassa myös partioliikkeen syntyyn.

Kaikki Turun NMKY:n partiolaiset ovat myös Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäseniä. Lippukunnat noudattavat toiminnassaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. 

Auran Tähti Pojat

 

Auran Tähti Pojat on Turun NMKY:n meripartiolippukunta, joka on yli sadan vuoden ajan järjestänyt toimintaa kaikille 7-vuotiaista sudenpennuista aikuisiin asti. Viikoittaisten kokoontumisten lisäksi ohjelmaan kuuluu muun muassa retkiä, leirejä ja purjehduksia, joilla opetellaan partio-ohjelman mukaisia taitoja ja pidetään hauskaa.  

Vuodelle 2022 ATP on asettanut tavoitteikseen toiminnan suunnitelmallisuuden lisäämisen ja viestinnän kehittämisen. Lisäksi painotetaan erilaisten partioelämysten tarjoamista viikkotoiminnan ohella. Olennaista on tekemällä oppiminen ja ikimuistoiset kokemukset, jotka motivoivat jokaista tähtipoikaa partiossa ja arjessa.  

Partioelämyksiä lippukunta tarjoaa kehittämällä omien retkien ja purjehduksien sisältöä. Ensi vuonna tarjolla on myös upeita alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia: sudenpennuille Tammileiri XVIII, yli 12-vuotiaille kahdeksas Finnjamboree Kajo’22 ja yli 15-vuotiaille European YMCA Scouting and Jungschar Groupin Saksassa järjestämä Leadership Training and Seminar. 

Turun Tähti-Tytöt

 

Turun Tähti-Tyttöjen toimintaan vuonna 2022 osallistuu pääosin kouluikäisiä ja vanhempia partiolaisia. Lisäksi perhepartiotoimintaan osallistuu alle kouluikäisiä. Meripartiotoimintaa lapsille järjestetään viikottaisina kokouksina, ilta- ja viikonloppupurjehduksina, retkinä,  leireinä ja tapahtumina. Nuorille ja aikuisille järjestetään kerran kuussa partiohenkistä virkistys- toimintaa. Lippukunta järjestää myös erilaisia varainkeruukampanjoita ja -tapahtumia.

Vuonna 2022 Turun Tähti-Tytöt järjestää viikoittain meripartiotoimintaa tytöille merellä ja maalla. Toiminta pidetään laadukkaana ja toimitaan partioaatteen mukaisesti. Taivoitteena on kehittyä lippukuntana ja järjestää sekä lapsille, että aikuisille hyvää harrastustoimintaa.

Vuoden 2022 tavoitteena on täyttää kaikki lippukunnan pestit hyödyntäen Suomen Partiolaisten pestikeskusteluja, sekä kouluttaa pestatut asianmukaisella tavalla. Lippukunta hankkii uusia jäseniä ja erityisesti aikuisten partioharrastusta parannetaan panostamalla aikuispartiotoimintaan ja koulutuksiin. Meritähden rinnalle kunnostetaan lippukunnan uusi jolla, jotta yhä useammat lapset ja nuoret saadaan nauttimaan purjehduskesästä.

KFUM:s Scouter Kamraterna

 

KFUM:s Scouter Kamraterna toiminta on partiotoimintaa ja sen toiminta perustuu siis yleiseen partio ohjelmaan. Toiminta on suunnattu kaikenikäisille.

Ensi vuoden tavoitteet ovat toiminnan normalisoituminen koronatilanteen jälkeen ja toimivuuden varmistaminen, sekä vanhojen jäsenten (sekä nuorten että aikuisten) säilyttäminen lippukunnassa jotta toiminta pysyisi vakaana. Lisäksi jäsenten viihtyvyyden takaaminen järjestelemällä toiminta ja tapahtumat niin ettei kenelläkään ole liikaa työtä tai taakkaa vastuullaan. Uusien johtajien rekrytointi on myös suunnitteilla.

Auran Tähti Poikien tukiyhdistys

 

Auran Tähti Poikien Tuki ry (APTU) on partiolippukunta Auran Tähti Poikien (ATP) ”vanhempainyhdistys”, jonka tavoitteena on tukea ATP:n toimintaa käytännön, talouden ja partiotoiminnan toteutuksessa.

APTUn tavoitteena on mahdollistaa ATP:n jäsenten keskittyminen partiotoimintaan käytännön järjestelyjen sijaan. Lisäksi tarjoamme vanhemmille ja muillekin aikuisille partiohenkistä vapaa-ajantoimintaa sekä järjestämme partiolaisten perheille yhteisiä tilaisuuksia.

Tukiyhdistys pitää kiinteästi yhteyttä lippukuntaan. Lisäksi lisää vanhempia rekrytoidaan mukaan toimintaan. Talouden tueksi järjestetään myyjäiset ym. rahankeruukampanjoita.

Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening ”SKUFFEN”

 

Skuffenin tarkoituksena on tukea Lippukunnan Kamraterna toimintaa niin taloudellisesti kuin aatteellisestikin. Yhdistykseen kuuluu  tällä hetkellä  noin 30 jäsentä koostuen partiolaisten vanhemmista, tuttavista ja ”senioripartiolaisista”. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 4-8
kertaa/vuosi kokoukseen johon jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan, keskustelemaan ja päättämään yhdistystä koskevista asioista.

——————

Skuffen har som målsättning och uppgift är att såväl ekonomiskt som ideellt understöda Scoutkåren Kamraternas verksamhet. Till föreningen hör för närvarande ett 30-tal medlemmar bestående av föräldrar, bekanta och ” seniorscouter”. Föreningens styrelse samlas till möte 4-8 ggr per år dit samtliga medlemmar är välkomna att delta, diskutera och besluta om till föreningen hörande ärenden.

Kuten tukiyhdistykselle tunnusomaista, sen vuodesta toiseen jatkuvana päämääränä on toiminta mm. varojen hankkimiseksi ja lippukunnan taloudellinen tukeminen niin hyvin kuin mahdollista.

Tavoitteena on myös jatkaa Paimiossa olevan Holkenin retkeilymajan ja sen piharakennuksien sekä tontin/ympäristön ylläpitotöitä, pääasiassa talkootyönä. Korona-aikana käyttö on tosin ollut sangen vähäistä, ja siten huoltotarve myöskin. Tavoitteena on myös lisätä retkeilymaja Holkenin käyttöä syksyllä ja talvella, myös muiden lippukuntien ”vuokra”-käytössä.

Uusien jäsenien rekrytoiminen yhdistykseen jatkuu.

———————-

Enligt vad som är  tillkännagivande för understödsföreningar, fortsätta den kontinuerliga verksamheten att bl.a. skaffa medel, som möjliggör ett så bra ekonomiskt understöd till scoutkåren som möjligt.

Föreningens målsättning är att fortsätta underhållsarbeten gällande utfärdsstugan Holken i Pemar, inklusive uthus och tomt/omgivning, huvudsakligen i form av talkoarbete. Under Corona-parentesen har dock verksamheten varit ytterst sparsam, och därav också behovet av service och underhåll mycket litet. Vi strävar till ökad användningsgrad av utfärdstugan Holken under höst och vinter, även som ”uthyrning” åt gästande scoutkårer.

Rekrytering av nya medlemmar till vår förening fortsätter.