Varsinainen toiminta – hankkeet

Osa Turun NMKY:n tekemästä työstä on mahdollista ulkopuolisen rahoituksen turvin – hanketoiminta vastaa yhteiskunnassa esiintyviin tarpeisiin ja on yleensä määräaikaista.

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelut vastaa jo pidempään Suomessa olleiden maahanmuuttajien yksilölliseen palveluohjauksen tarpeeseen. Pitkään Suomessa asuneella maahanmuuttajalla saattaa tulla elämässä vastaan haaste tai ongelma, joka voi lamaannuttaa pahimmassa tapauksessa koko elämän.

Toiminnan ydin on asiakkaiden tiivis ja asiakaslähtöinen neuvonta ja ohjaus, joka varmistaa asiakkaan arjen vakautta.

Konkreettinen tavoite on asiakkaiden elämänlaadun parantuminen, psykososiaalinen tuki ja osaamisen kehittyminen. Työ jatkuu vakiintuneena, hyväksi koetulla konseptilla yhdessä asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajapalveluiden kaksi työntekijää auttavat asiakasta kokonaisvaltaisesti, rinnalla kulkien. Tavoitteena elämänlaadun kohentuminen, yhteiskunnan tuntemuksen lisääntyminen ja kielitaidon paraneminen.

Maahanmuuttajapalvelut on pääsääntöisesti suomenkielinen palvelu.

Työntekijät liikkuvat joustavasti Turun talousalueella. Asiakkaita tavataan toimistolla, kaupungilla, kouluissa ja työpaikoilla. Käytössä ovat myös laajat työvälineet verkkopalveluohjauksen toteutumiseen. Aikaa keskustelulle ja asiakkaan kokonaisvaltaiselle kohtaamiselle varataan runsaasti. Maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluohjausta Uudessakaupungissa jatketaan. Yhteistyötä tehdään oppilaitosten ja eri yhteistyökumppanien kanssa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Nuorten kohtaamispaikka Toivo

Nuorten Kohtaamispaikka Toivo tarjoaa aktivoivaa, toiminnallista ja kuntoutusta tukevaa päivätoimintaa sekä palveluohjausta 17–28-vuotiaille nuorille aikuisille. Kohtaamispaikan matalakynnyksinen toiminta vastaa kohderyhmänsä tuen tarpeisiin ja luo toiminnan kautta mahdollisuuksia osallistumiseen ja yhdessä toimimiseen nuoren voimavarojen mukaan osallistavalla otteella.

Toiminta keskittyy kohtaamispaikkaan, joka tarjoaa nuorille turvallisen tilan, apua ja tukea nuoren toivomissa asioissa, mahdollisuuden jakaa arkeaan, voimaantua ja osallistua.

Kohtaamispaikalla nuoret kohdataan ja huomioidaan sekä yksilötasolla että osana Toivon kävijäyhteisöä. Kohtaamispaikka on osa paikallista nuoria aikuisia tukevaa verkostoa ja tekee aktiivisesti ja joustavasti yhteistyötä, jonka perustana ovat kohtaamispaikan nuorten tarpeet ja toiveet.

Kohtaamispaikan kävijä- ja sidosryhmäpalautteita hyödynnetään aktiivisesti toiminnan arjen toteutuksessa ja kehittämisessä.

Vuoden 2021 aikana kohtaamispaikka tarjoaa nuorille joustavasti ja koronatilanteen huomioiden mahdollisuuksia kohdatuksi tulemiselle. Tarvittaessa soveltuvia puitteita kohtaamisten turvalliselle toteuttamiselle etsitään fyysisen kohtaamispaikkatilan lisäksi verkkosovelluksista, joista Discord-palvelin on jo aktiivisessa käytössä. Lisäksi nuoria voidaan tavata myös ulkotiloissa heidän toivomissaan ja heille helposti saavutettavissa kohteissa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Kiusaamista ehkäisevä työ kouluissa

Työmuoto tarjoaa apua peruskouluikäisten pitkittyneiden ja huolta aiheuttavien kiusaamistilanteiden ja konfliktien selvittämiseen koulupäivän aikana. Kiusaamista ehkäisevää ja korjaa- vaa työtä tehdään sellaisten lasten ja nuorten kanssa, joiden osalta tieto avun tarpeesta tulee joko Turun NMKY:n katusovittelusta, koulusta, poliisilta tai suoraan huoltajalta.

Tavoitteena on pysäyttää pitkään jatkunut kiusaaminen tai konflikti ja turvata lapsille ja nuorille turvallinen koulupäivä. Tarpeeseen halutaan vastata nopeasti ja joustavasti eri keinoin yhteistyössä Katusovitteluhankkeen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtä voidaan tehdä mm. yksilö-, pienryhmä- ja koko luokkatyöskentelynä. Menetelmät koostuvat muun muassa osapuolten kuulemisesta, keskusteluista, ryhmäyttämisharjoitteista sekä tunne-, kaveri- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisestä. Toiminnan sisällöt ja kesto rakennetaan tarpeen mukaan.

Vuonna 2021 panostetaan toimivaan koulukiusaamisen vastaisen työn tiimin työkäytäntöjen rakentamiseen yhteistyössä Katusovitteluhankkeen kanssa, jotta työtä tehtäisi oikein resurssein ja juuri siellä missä huoli on herännyt.

 

Yökoris

Yökoris on 14-23-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua matalan kynnyksen nuorisotoimintaa, jota toteutetaan liikunnan keinoin. Toiminnan keskeisenä ideana on luoda monikulttuuriselle nuorisolle yhteisö, jolla on mielekästä toimintaa ja johon jokainen voi tuntea kuuluvansa. Yökoris antaa myös mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa.

Vuonna 2021 tavoitteena on monipuolistaa Yökoris-toimintaa, tarjota enemmän matalan kynnyksen vaihtoehtoja ja siten saavuttaa enemmän osallistujia. Yökoris tuodaan vahvemmin esille Turussa ja toiminta tavoittaa enemmän nuoria. Kävijöille järjestetään leiri- ja retkitoimintaa.

Toimintaa järjestetään eri puolilla Turkua pääasiassa avoimina tapahtumina. Talvikaudella toiminta on sisätiloissa kouluilla, lämpimänä aikana ulkokentillä. Toimintaan tuodaan uusia toiminnallisia mahdollisuuksia koripallon ja jalkapallon lisäksi. Osallistujilta kerätään palautteita toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Yökoris tekee enemmän yhteistyötä erilaisten yhteistyötahojen ja lajiedustajien kanssa. Viestintää vahvistetaan olemalla vahvemmin esillä eri kanavissa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Katusovittelu

Katusovitteluhanke tarjoaa turvallisen ympäristön alle 18-vuotiaiden konfl iktien sekä rikos- ja riita-asioiden selvittämiseen. Nuori saa mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta sovittelussa puolueettomien ulkopuolisten aikuisten kanssa sekä tarpeiden mukaista tukea ja ohjausta sovittelun jälkeen. Katusovittelu antaa mahdollisuuden vastuun kantamiseen, teon korvaamiseen ja sovinnon tekemiseen.

Katusovittelun tavoitteena on vähentää nuorten tekemiä rikoksia ja ennen kaikkea auttaa nuoria konfliktien selvittämisessä sekä tarjota uusia keinoja konfliktien ratkaisemiseen. Tätä kautta ehkäistään myös kiusaamista. Nuorelle tarjotaan mahdollisuus ja tuki kantaa vastuu teoistaan ja ymmärtää tekonsa seuraukset. Toiminnan tavoitteena on nuoren ja koko perheen hyvinvoinnin koheneminen. Vuonna 2021 erityisenä tavoitteena on suoraan kohderyhmälle suunnatun viestinnän kehittäminen.

Vuosi 2021 on kehittämishankkeen viimeinen vuosi – vuoden lopulla on valmiina varsinaissuomalainen katusovittelumalli. Työlle tullaan kuitenkin todennäköisesti hakemaan jatkohanketta.

Toimintamuotoina ovat sovittelut ja niihin liittyvä neuvonta ja ohjaus. Tilanteiden jälkiseurantaa tehdään olemalla yhteydessä nuoriin. Mikäli sovittelun jälkeen ilmenee jatkotoimien tarvetta, niitä voidaan toteuttaa omana palveluna tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tai ohjata asiakkaita sopiviin palveluihin. Hankkeen kohderyhmäviestintää kehitetään yhteistyössä viestintäalojen opiskelijoiden kanssa. Tarvittaessa koulutetaan uusia katusovittelijoita.

Toiminnan vakiinnuttamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä Ankkuri-toiminnan, Varsinais-Suomen sovittelutoimiston, Rikosuhripäivystyksen, Aseman Lapset ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.