Varsinainen toiminta – partio

Partiotoiminta on yksi vanhimmista Turun NMKY:lla edelleen olemassa olevista toiminnoista. Ensimmäinen lippukunnista Auran Tähti Pojat perustettiin vuonna 1917 ja se on samalla myös yksi Turun vanhimmista lippukunnista.

Partio on toimintamuotona käytössä koko YMCA:n maailmanlaajuisessa toiminnassa. YMCA-liike on aikoinaan ollut vaikuttamassa myös partioliikkeen syntyyn.

Kaikki Turun NMKY:n partiolaiset ovat myös Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäseniä. Lippukunnat noudattavat toiminnassaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa.

Auran Tähti Pojat

Auran Tähti Pojat on poikalippukunta, jonka painopiste on meripartiotoiminnassa. Lippukunnassa on yli 100 jäsentä, joista valtaosa on lapsia ja nuoria. Toimintaa löytyy kaikille kouluikäisistä sudenpennuista aikuisiin, laavuviikonlopusta matkapurjehduksiin ja kansainvälisiin partioleireihin.

Vuonna 2021 jäsenistölle tarjotaan monipuolisia kokemuksia: Osallistuminen Lounais-Suomen partiopiirin piirileiri Otavalle ja YMCA:n ESG Jamboreelle sekä Tall Ships’ Racen alusten joukossa purjehtiminen. Tavoitteena on korvata kaikki koronan takia toteuttamatta jäänet tapahtumat ja innostaa nuoria partion tarjoamista mahdollisuuksista.

Vuonna 2021 varmistetaan laadukkaan ja tasaisen viikkotoiminnan järjestäminen ja uusia jäseniä hankitaan. Jäseniä innostetaan osallistumaan vuoden tapahtumiin.

Turun Tähti-Tytöt

Turun Tähti-Tyttöjen toimintaan vuonna 2021 osallistuu pääosin kouluikäisiä ja vanhempia partiolaisia. Lisäksi perhepartiotoimintaan osallistuu alle kouluikäisiä. Meripartiotoimintaa lapsille järjestetään viikottaisina kokouksina, ilta- ja viikonloppupurjehduksina, retkinä, leireinä ja tapahtumina. Nuorille ja aikuisille järjestetään kerran kuussa partiohenkistä virkistystoimintaa.

Lippukunta järjestää myös erilaisia varainkeruukampanjoita ja -tapahtumia.

Vuoden 2021 tavoitteena on järjestää laadukasta ja innostavaa meripartiotoimintaa, ja kiinnittää erityistä huomiota johtajiston osaamiseen.

Lippukunnan kaikki pestit täytetään ja johtajisto koulutetaan yhä osaavammaksi. Uusia jäseniä rekrytoidaan aktiivisesti, ja varainkeruuta tehostetaan erilaisilla tempauksilla.

KFUM:s Scouter Kamraterna

KFUM:s Scouter Kamraterna (Koff an) on partiolippukunta, joka toimii pääasiassa ruotsin kielellä Turussa. Painopisteenä lippukunnassa on ulkona järjestettävä toiminta, jossa vaellukset, retket, ja leirit ovat keskeisessä osassa. Kesällä järjestetään sen lisäksi purjehduksia lippukunnan purjeveneellä s/y Windis joka hankittiin yhdessä kannatusyhdistyksen Skuffenin ja Koffanin kanssa kesällä vuonna 2015. Tämän lisäksi eri ikäryhmillä (sudenpennut 7-9 v, seikkailijat 10-12 v, tarpojat 12-15 v, samoajat 15-17v, vaeltajat 18-22 v) on ryhmäkokoontuminen 2-4 kertaa kuukaudessa lippukunnan kololla.

Lippukunnan tavoitteena vuonna 2021 on tarjota monipuolista ja laadukasta toimintaa kaikille ikäryhmille niin että jokaiselle ikäryhmälle tarjottaisiin ainakin yksi lippukuntatapahtuma jokaisena kautena ryhmäkokousten lisäksi. Lippukunnan omien tapahtumien lisäksi pyritään ylläpitämään ja rakentamaan hyvää suhdetta ja yhteistyötä muiden Lounais-Suomen ruotsinkielisten lippukuntien kanssa. Keskittymään lippukuntien johtajien toimintaan ja tarjotaan aikuisille ja vanhemmille ikäryhmille laadukkaita tapahtumia.

Vanhempien ikäryhmien (Samoajien 15-17 v.) totuttamista ja opastamista johtajatehtäviin jatketaan esimerkiksi nuorempien ikäryhmien ryhmäkokouksien suunnittelu ja toteuttaminen opastuksella. Keväällä ja syksyllä lippukunta järjestää viikonlopputapahtuman kaikille ikäryhmille ja ainakin 2 tapahtumaa järjestetään lippukunnan johtajaryhmälle jossain muodossa vuoden aikana. Kesällä FiSSc (Findlandsvenska Scouter) järjestää leirejä eri ikäryhmille, joihin osallistutaan. Lisäksi purjehduskausi suunnitellaan niin että jokaisella lippukunnan ikäryhmällä olisi mahdollisuus päästä purjehtimaan ainakin 2 kertaa.

Auran Tähti Poikien tukiyhdistys

Auran Tähti Poikien Tuki ry on partiolippukunta Auran Tähti Poikien (ATP) vanhempainyhdistys, jonka tavoitteena on tukea ATP:n toimintaa käytännön, talouden ja partiotoiminnan toteutuksessa.

APTUn tavoitteena on mahdollistaa ATP:n jäsenten keskittyminen partiotoimintaan käytännön järjestelyjen sijaan. Lisäksi vanhemmille ja muillekin aikuisille tarjotaan partiohenkistä vapaaajantoimintaa, partiolaisten perheille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia.

Lippukuntaan pidetään kiinteästi yhteyttä. Lisää vanhempia rekrytoidaan mukaan toimintaan.

Talouden tueksi järjestetään myyjäiset ym. rahankeruukampanjoita.

Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening ”SKUFFEN”

Skuffenin päämääränä ja tarkoituksena on tukea Lippukunnan Kamraterna toimintaa niin taloudellisesti kuin aatteellisesti. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 30 jäsentä koostuen partiolaisten vanhemmista, tuttavista ja ”senioripartiolaisista”. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 4-8 kertaa/vuosi kokoukseen johon jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan, keskustelemaan ja päättämään yhdistystä koskevista asioista.

——————

Skuffen har som målsättning och uppgift är att såväl ekonomiskt som ideellt understöda Scoutkåren Kamraternas verksamhet. Till föreningen hör för närvarande ett 30-tal medlemmar bestående av föräldrar, bekanta och ” seniorscouter”. Föreningens styrelse samlas till möte 4-8 ggr per år dit samtliga medlemmar är välkomna att delta, diskutera och besluta om till föreningen hörande ärenden.

 

Kuten tukiyhdistykselle tunnusomaista, sen vuodesta toiseen jatkuvana päämääränä on toiminta mm. varojen hankkimiseksi ja lippukunnan taloudellinen tukeminen niin hyvin kuin mahdollista.

Tavoitteena on myös jatkaa Paimiossa olevan Holkenin retkeilymajan ja sen piharakennuksien sekä tontin/ympäristön ylläpitotöitä, pääasiassa talkootyönä. Tällä hetkellä tarvitaan pelkästään pienehköjä huoltotöitä. Tavoitteena on myös lisätä retkeilymaja Holkenin käyttöä syksyllä ja talvella, myös muiden lippukuntien ”vuokra”-käytössä, tosin sattuneista syistä toiminta on vuonna 2020 ollut vähäistä.

Uusien jäsenien rekrytoiminen yhdistykseen jatkuu.

———————-

Enligt vad som är tillkännagivande för understödsföreningar, fortsätta den kontinuerliga verksamheten att bl.a. skaffa medel, som möjliggör ett så bra ekonomiskt understöd till scoutkåren som möjligt.

Föreningens målsättning är att fortsätta underhållsarbeten gällande utfärdsstugan Holken i Pemar, inklusive uthus och tomt/omgivning, huvudsakligen i form av talkoarbete. I detta nu behövs enbart smärre underhållsarbeten.

Vi strävar till ökad användningsgrad av utfärdstugan Holken under höst och vinter, även som ”uthyrning” åt gästande scoutkårer, men av uppenbara skäl har verksamheten varit sparsam under 2020.

Rekrytering av nya medlemmar till vår förening fortsätter.